Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201034
Název projektuOptimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce huminových kyselin
ŘešitelSýkorová Petra Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuV návaznosti na problematiku omezeného ukládání odpadů s vysokým podílem biodegradabilní složky se projevuje nutnost hledat jiné řešení pro jejich zpracování. Jednou z velmi významných technologií je kompostování. Její použití může být omezeno limitovaným obsahem rizikových prvků v konečném produktu podle vyhlášky č.394/2008 Sb. Navržený projekt se zabývá možností separace huminových kyselin (HK) z kompostů a ověření možností pro jejich další využití: přímá aplikace koncentrátů s obsahem huminových kyselin a fulvokyselin pro zemědělské účely (zvýšení obsahu Cox v půdách) nebo využití vyseparovaných huminových kyselin (s) jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Vzhledem ke zdlouhavosti procesu kompostování budou využity laboratorní kompostéry firmy MicroMill (USA), které umožňují rychlou produkci vyzrálých kompostů do 14 dní.
Postup řešení:
1. Zpracování rešerše (metody stanovení HK, optimalizace surovinové skladby kompostu)
2. Optimalizace podmínek kompostování vzhledem ke zvýšenému požadavku produkce KH a FK (výběr vstupních surovin bude podmíněn zastoupením majoritních komponent: lignin, celulóza, ale i sacharidy, peptidy a tuky), dále bude sledován vliv granulometrie na rychlost biodegradace.
3. Příprava kompostů z BRKO.
4. Separace huminových kyselin z kompostů, stanovení jejich chemického složení (metodou FTIR), obsah rizikových prvků.
5. Výzkum vlastností připravených HK z hlediska jejich dalšího využití (elektrostatický náboj, obsah rizikových prvků, sorpční parametry apod.).
6. Vyhodnocení výsledků – návrh optimální skladby surovin pro výrobu koncentrátů HK z kompostů.
Členové řešitelského týmuIng. Petra Sýkorová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem předloženého projektu je ověření možnosti získávání koncentrátu huminových kyselin a fulvo kyselin z kompostů, které nelze podle současné legislativy využívat pro rekultivaci a v zemědělství. U vyrobených koncentrátů bude testována možnost jejich použití k čištění odpadních vod nebo možnost využití v zemědělství.

Výstup: publikace v recenzovaném časopise českém, publikace v časopise s IF

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2720,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti720,-680,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady22880,-21898,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-8596,-
6. Cestovní náhrady10000,-2426,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8400,-8400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady84000,-
Uznané náklady84000,-
Celkem běžné finanční prostředky84000,-84000,-