Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201032
Název projektuOptimalizace produkce plynu při pyrolýze komunálního odpadu
ŘešitelHlavsová Adéla Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuOd září 2009 je na pracovišti IGI, VŠB-TU Ostrava v provozu laboratorní pyrolýzer firmy Paar (USA), který je doplněn průtokoměrem a TCD detektorem pro analýzu plynů. Pro získání provozních zkušeností s tímto zařízením byla verifikována technologie pyrolýzy na pneumatikách. V rámci navrhovaného projektu bych se chtěla zaměřit na optimalizaci podmínek pyrolýzy pro složitější a nehomogenní matrice jako je například komunální odpad, případně jeho složky (biologicky rozložitelný komunální odpad – BRKO). Projekt bude zaměřen na získání maximální vytěžnosti plynné fáze při použití různých katalyzátorů (olivin, zeolit, granáty apod.) pro následné energetické využití s cílem minimalizace vzniku pyrolyzního kondenzátu. Dále bude sledován take vliv rychlosti ohřevu a teploty pyrolýzy na objemovou produkci a chemické složení plynů a množství ostatních pyrolyzních produktů.
Postup řešení:
1. Literární rešerše – katalyzátory pro pyrolýzu, vlastnosti.
2. Odběr vzorků podle obcí a charakteru třídění komunálního odpadu (Morávka, Pražmo) a porovnání s komunálním odpadem z Ostravy. Roztřídění a vyhodnocení jednotlivých komponent, stanovení obsahu organické složky v komunálním odpadu.
3. Pyrolyzní zkoušky pro hlavní složky komunálního odpadu (lingo-celulosové komponenty: papír, lepenka a dřevo), syntetické polymery (plasty a textilie). Optimalizace procesu pyrolýzy v závislosti na vlhkosti vzorku, granulometrickém složení a produkci jenotlivých komponent pyrolýzy (plyn, kondenzát a pyrolyzní koks).
4. Vlastnosti katalyzátorů (granulometrie, fázové složení, měrný povrch, porozita). Testování katalyzátorů pro podmínky pyrolýzy vybrané v bodu 3, případně výzkum vlivu katalyzátorů na produkci jednotlivých fází vznikajících během pyrolýzy.
5. Vyhodnocení a závěr, doporučení pro pilotní testy.
Členové řešitelského týmuIng. Adéla Hlavsová, Ph.D.
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem navrženého projektu je optimalizace podmínek průběhu pyrolýzy pro komunální odpad v závislosti na jeho vstupním složení (vytřídění) použitím aditiv a katalyzátrů za účelem získání energeticky zajímavého složení plynů (vysoký podíl CO a H2).
Výstup: publikace v recenzovaném časopise, publikace v časopise s IF

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2720,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti720,-680,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady49480,-8520,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-54900,-
5. Služby45000,-28300,-
6. Cestovní náhrady5000,-7800,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15800,-15800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady158000,-
Uznané náklady158000,-
Celkem běžné finanční prostředky158000,-158000,-