Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201030
Název projektuNové přístupy k počítačovému řízení a diagnostice technologických procesů
ŘešitelTůma Jiří prof. Ing., CSc.
Školitel projektuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.<br /> prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.<br /> prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.<br /> prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.<br /> doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPracovníci, doktorandi a studenti katedry řeší jako hlavní směry výzkumu perspektivní problematiku z oblasti nových metod syntézy systémů řízení, nástroje a pokročilé postupy zpracování signálů při návrhu a testování diagnostických systémů, rozvoj pokročilých metod a HW i SW prostředků pro RealTime systémy, rozvoj nástrojů virtuální reality pro počítačové prezentace a monitoring. Důležitou oblastí je programové a projektové řešení měřicích, řídicích, informačních a databázových úloh v prostředí WEBu a s podporou systémů SCADA/MMI a dalších možností ITC.
V oblasti řízení hydraulických prvků a systémů s využitím mikroprocesorové techniky je předmětem tohoto výzkumu hledání dalších možnosti úspory energie při jejich řízení. Prozkoumáno bude také využití dalších prvků hydro-pneumatických obvodů, umožňujících rekuperaci energie, nebo nová zapojení proporcionálních ventilů.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Jan Benč
Ing. Hana Besedová
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Patrik Janečka
Ing. Martin Juránek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Ing. Petr Koňařík, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Jaroslav Los, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Petr Osadník
Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Ing. David Plandor, Ph.D.
Ing. Aleš Plšek
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Lukáš Richtr
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Miloslav Spurný
Ing. Petr Staníček
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Bc. Ondřej Unger
Ing. Martin Valas
Ing. Milan Vala
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Ondřej Winkler
Ing. Jaromír Zavadil, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu je:
* Syntéza algoritmů řízení pro hydro-pneumatické systémy
* Programová podpora řízení experimentálních modelů.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.
* Důraz je kladen na publikace v impaktovaných časopisech a u dalších výstupů registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, ISI, atd…).

Konkrétní výstupy projektu:
1. Návrh a ověření nových algoritmů řízení s využitím simulace a metody HIW (Hardware in the Loop) s důrazem na oblast mechatroniky a automobilové techniky
2. Experimentální model létajícího objektu (UFO)
3. Experimentální sestavy technologických agregátů (mechatronické 2ks, hydro-pneumatické 2 ks, elektrodynamické 1ks), včetně jejich identifikace, návrhu řízení a při využití přístupu z WEBu.
4. Návrh a programové řešení 5 specializovaných aplikačních úloh s aktuální podporou vývojových prostředí Microsoft v prostředí WEBu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
24000,-24000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)17647,-17647,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6353,-6353,-
2. Stipendia36000,-36000,-
3. Materiálové náklady40000,-40000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek75000,-75000,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady68000,-68000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30000,-30000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)30000,-30000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady303000,-
Uznané náklady303000,-
Celkem běžné finanční prostředky303000,-303000,-