Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201027
Název projektuVýzkum faktorů ovlivňující mechanickou odolnost pelet z biomasy
ŘešitelZajonc Ondřej Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuNárůst využívání pelet z biomasy pro vytápění obytných budov vyžaduje zavedení Evropských standardů pro posouzení jejich kvalitativních parametrů (CEN/TC 335). V současné době jsou využívány standardy podle Rakouských norem (O-Norm M-7135, M-7136 a M-7167). Významným sledovaným kriteriem je mechanická odolnost pelet vůči otěru, která eliminuje vznik nežádoucích prachových částic při manipulaci s biopalivem. V projektu bude řešen vliv chemického složení biomasy (obsah škrobů, proteinů, vlákniny, ligninu, vlhkosti, granulometrie, přídavku aditiv: lignin- sulfitové výluhy z výroby celulózy z Biocelu Paskov, CaO, NaOH, montmorillonit, škroby apod.) na dosažení maximální kompakce, a tím i zvýšení hustoty a na mechanickou odolnost pelet. Možnost zvýšení kompakce bude sledována odstraněním elektrostatického náboje částic (Zetasisezer).
Postup řešení:
1. Literární rešerše – zaměřená na metody pro hodnocení mechanických vlastností a odolnosti vůči abrazi. Výběr vhodného přístroje pro provádění laboratorních testů. (Leden – únor 2010)
2. Literární rešerše – parametry ovlivňující mechanické vlastnosti a odolnost vůči abrazi. (Leden – únor 2010).
3. Výroba pelet z biomasy s definovaným původem a zrnitostním složením (tráva, sláma, dřevní biomasa, kal z ČOV) a přídavek aditiv v proměnlivém množství. Analýza vstupních materiálů: elementární analýza – C,H,N,S,O, výhřevnost, majoritní komponenty – lignin, celulóza). Stanovení hustoty a zajištění mechanických zkoušek odolnosti vůči abrazi (Březen – červen).
4. Výroba pelet z odpadní biomasy – biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) s definovaným zrnitostním složením (analýza vstupních materiálů: elementární analýza – C,H,N,S,O, výhřevnost, majoritní komponenty – lignin, celulóza) + přídavek aditiv v proměnlivém množství. Stanovení hustoty a zajištění mechanických zkoušek odolnosti vůči abrazi (Červenec – září).
5. Výzkum snížení elektrostatického náboje částic ovlivňující kompakt biomasy (Zetasizer) přídavkem fakulantů. (Říjen – Listopad)
5. Zpracování výsledků – publikace (Říjen – prosinec).
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Ondřej Zajonc, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je úprava mechanických vlastností – snížení abraze u pelet z biomasy na základě úpravy vstupních parametrů biomasy (vlhkost, granulometrie, elektrostatický náboj částic) a přídavkem vhodných aditiv.

Výstup: publikace v časopise s IF, publikace v recenzovaném časopise českém

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2720,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti720,-680,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady22000,-28804,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby21000,-21000,-
6. Cestovní náhrady10980,-4216,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11300,-11300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady113000,-
Uznané náklady113000,-
Celkem běžné finanční prostředky113000,-113000,-