Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201026
Název projektuLátková bilance rizikových prvků v Ostravě
ŘešitelDrozdová Jarmila Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuLátková bilance prvků pomocí MFA (Material flow analysis) je dynamickým přístupem pro sledování látkových toků prvků a surovin v rámci systému, který je definován prostorem a časem. MFA se stalo významným nástrojem pro nakládání s odpady a odpadními vodami a pro posouzení tzv. „městského metabolismu“. Pro řešení MFA bude využito softwaru GaBi (TU Wienna) a UMBERTO (TU Heidelberg). Látková bilance prvků ve městě Ostrava bude počítána pro komunální odpadní vody a bude porovnána s oblastí bez významných bodových zdrojů znečištění. Identifikace množství rizikových prvků, které se do kanalizace dostávají při „domácí aktivitě obyvatel“ je klíčovým faktorem pro určení jejich podílu na celkovém znečištění (včetně bodového a plošného znečištění). Látková bilance prvků bude provedena pro prvky, které jsou legislativně sledovány v kalech z ČOV (Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Co, Cr, V) a mohou se podílet na jejich ekotoxicitě. Na základě provedené látkové bilance prvků by mělo být určeno množství kovu, který produkuje obyvatel města za rok a dostávají se do odpadních vod. Zjištěné hodnoty budou porovnány s ostatními evropskými městy (Vídeň, Stockholm, Paříž) a s hodnotami zjištěnými pro oblasti s nižším počtem ekvivalentních obyvatel. Tyto srovnávací data budou získány z informační databáze IRZ.

Postup řešení:
Zpracování rešerše o MFA pro rizikové prvky v komunálních odpadních vodách.
Identifikace nejvýznamnějších faktorů, které se podílí na zátěži komunálních odpadních vod.
Vzorkování komunálních odpadních vod v kanalizační síti města Ostravy – 10 odběrových bodů v četnosti 12 odběrů/rok. Stanovení základních hydrochemických parametrů a vybraných rizikových prvků (Cu,Pb,Zn,Cd,Ni,Co,Cr a V).
Vzorkování odtoků z parkovacích ploch a malých provozoven (četnost 12 x ročně).
Vyhodnocení chemizmu srážkových vod (data ČHMI) na území města Ostravy a jejich podílu na množství odpadních vod přitékajících na ÚČOV Ostrava (vyhodnocení dat za posledních 5 let).
Získání informací o obsahu rizikových prvků ve výrobcích používaných v domácnosti (průběžně).
Účast na workshopu pro použití softwaru GaBi.
Modelování pomocí software (Gabi a UMBERTO). Identifikace odchylek a zajištění dalších analýz vedoucích ke zpřesnění informací.
Vyhodnocení dat a zveřejnění výsledků.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Jarmila Drozdová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Určení významnosti jednotlivých zdrojů znečištění na podílu rizikových prvků v komunálních odpadních vodách na základě bilancí. Tyto údaje jsou významné pro další nastavení ekologických limitů pro kaly z ČOV.

Výstup: recenzovaný časopis, publikace v časopise s IF

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2720,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti720,-680,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady10000,-42800,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-4200,-
5. Služby43780,-21820,-
6. Cestovní náhrady15000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13500,-13500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady135000,-
Uznané náklady135000,-
Celkem běžné finanční prostředky135000,-135000,-