Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010214
Název projektuModelování, simulace a verifikace softwarových procesů II
ŘešitelŠtolfa Svatopluk Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuProjekt si klade za cíl vybudovat odbornou platformu pro metodologii využitelnou při modelování, verifikaci a simulaci softwarových procesů. Projekt se zaměřuje na integraci stávajících metod a jejich doplnění o nové přístupy a metody, které v této oblasti dosud nenalezly své uplatnění, nebo jsou naším vlastním dílem.
Členové řešitelského týmuIng. Stanislav Böhm, Ph.D.
Ing. Ľuboš Chupáč
PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.
Ing. Nikola Ciprich
prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Ing. Tomáš Frydrych
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
Ing. David Ježek, Ph.D.
Ing. Veronika Jůchová
Ing. Michael Alexander Košinár
Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Ing. Štěpán Kuchař, Ph.D.
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Ing. Milan Pohančeník
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Kromě hlavního výsledku, tj. budování metodologie, budou dalším výsledkem tohoto grantu podklady pro přípravu projektů podaných v rámci externích grantových agentur a příprava praktického nasazení. V průběhu řešení předpokládáme standardní publikační a jiné výstupy – články v impaktovaných časopisech, konference, metodiky a postupy, disertace a diplomové práce k danému tématu a další.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
89500,-89790,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)65809,-67007,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti23691,-22783,-
2. Stipendia135000,-135000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-21952,-
5. Služby8615,-0,-
6. Cestovní náhrady165385,-161758,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21500,-21500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady430000,-
Uznané náklady430000,-
Celkem běžné finanční prostředky430000,-430000,-