Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201023
Název projektuStudium vlastností kompozitních materiálů.
ŘešitelBuřval Lukáš Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu budou kompozitní systémy. Experimentálně budou stanoveny vybrané závislosti vlastností kompozitních systémů.
Projekt splňuje veškeré parametry propojení studenty realizovaného výzkumu s výukou. Výstupy z tohoto projektu pak budou využity studenty ve výuce především prostřednictvím aplikace kompozitních materiálů ve stavbě vozidel.
Projekt rozvine tvůrčí schopnosti studentů především v oblasti nekonvenčních materiálových systémů a struktur.
Členové řešitelského týmuIng. Lukáš Buřval
Ing. Radim Čech, Ph.D.
Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem budou experimentálně stanoveny vybrané závislosti vlastností kompozitních systémů.
Dalším výstupem budou publikace v recenzentových časopisech z pozitivního seznamu.
Předpokládáme publikace v časopisech zaměřených na dopravu a materiály např.:
• Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady10000,-20959,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek93000,-119621,-
5. Služby36000,-3358,-
6. Cestovní náhrady5000,-62,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady160000,-
Uznané náklady160000,-
Celkem běžné finanční prostředky160000,-160000,-