Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201022
Název projektuVyužití matematického modelování při studiu chování geotechnických konstrukcí
ŘešitelMohyla Marek Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem tohoto výzkumu je zkoumání aplikovaných analytických a numerických metod výpočtu přetváření a posouzení stability geotechnických konstrukcí vystavených účinkům statických i dynamických sil. Pozornost bude věnována poznání interakce mezi konstrukcí a stabilizovaným horninovým prostředím se snahou dosažení vyššího stupně zapojení horninového prostředí do stabilizační funkce systému. Dále je nutné v rámci realizace geotechnických staveb zohlednit vlivy technické seizmicity vyplývající z aplikované technologie výstavby. V současné době není problém ve většině výpočetních softwarech zadat vliv dynamických účinků, problematická zůstávají vstupní data dynamických modelů. Pro dostatečnou vypovídající schopnost a objektivnost výsledků modelování je důležité porovnání výsledků modelu s výsledky geotechnického monitoringu, které jsou získávány in-situ. Tyto výsledky umožní kalibraci celého modelu a provedení spolehlivější prognózy geotechnických konstrukcí a okolního horninového prostředí na dynamické zatížení. Z tohoto hlediska projekt rovněž předpokládá realizaci monitorovacího měření, jejich analýzu, implikaci do numerických modelů a provedení kalibrace modelů.
Členové řešitelského týmuBc. Josef Čejka
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
Ing. Tomáš Petřík
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Testování výpočetních softwarů pro řešení zadaných geotechnických úloh. (Midas, Plaxis, a dalších dostupných softwarových programů). (únor-duben)
2) Parametrická studie řešící vývoj přetvárných parametrů výztuže v závislosti na struktuře (druh použitých materiálů) a procesu jeho vytváření (zohlednění tuhnutí stříkaného betonu). (květen - červen)
3) Analýza vstupních dat matematických modelů. (červenec)
4) Posouzení citlivosti modelů na vstupní data, vyhodnocení rozhodujících parametrů výpočtu. (srpen)
5) Realizace odpovídajících praktických (dynamických a statických) výpočtů, analýza numerických výsledků dle vybrané lokality. (září - říjen)
6) Analýza dat získaných geotechnickým monitoringem a jejich komparace s výsledky numerického modelování. (září - říjen)
7) Inverzní analýza pro zvýšení spolehlivosti numerických modelů. (prosinec)

Výsledky budou využity při zpracování 2 disertačních prací a 1 diplomové práce.
Dále budou výsledky projektu prezentovány na mezinárodní konferenci a v recenzovaných časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,-8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6000,-6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2040,-2040,-
2. Stipendia43000,-43000,-
3. Materiálové náklady242,-242,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby8260,-8260,-
6. Cestovní náhrady4538,-4538,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7120,-7120,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady71200,-
Uznané náklady71200,-
Celkem běžné finanční prostředky71200,-71200,-