Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201021
Název projektuAktuální problémy při výstavbě podzemních staveb
ŘešitelĎuriš Lukáš Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumného projektu pro by mělo být zaměřeno zejména na aktuální problémy spojené s výstavbou v podzemí. Ražení podzemních děl je obecně spojeno s velkým množstvím rizik a problémů při samotné realizaci díla. Tyto rizika se snažíme minimalizovat vhodným přístupem a řešením.
Jedním z problémů je zatížení podzemních konstrukcí zejména sekundárního ostění teplotními a klimatickámi vlivy. Chybějící směrnice stanovující zatížení podzemních konstrukcí teplotou, zatím nahrazují zkušenosti získané při měření v reálných podmínkách. Proto je nutné sledovat a vyhodnocovat měřená data na již realizovaných a provozovaných tunelech.
Dalším řešením je možnost prognózy geotechnických podmínek na základě konvergenčního měření tunelů, tzn. jak se změnila geologie při ražbě tunelu. Dochází zde ve vývoji konvergencí ostění v závislosti na geologii, především ve velikosti podélných posunů měřených bodů, které z poznatků ve světě dobře korelují s vývinem geologické stavby při ražení.
Výše uvedené cíle výzkumu budou zpracovány studenty externího doktorského programu (Ing. Ďuriš a Ing. Marek) v rámci přípravy a výzkumu pro disertační práci.
Součástí výzkumu pro rok 2010 bude i práce na stanovení příčin havárie tunelu Jablunkov, která je dosud největší havárií podzemního díla v ČR a mechanizmus jejího vzniku je nejasný. K objasnění by měl přispět i doplňkový geologický průzkum jehož vyhodnocení bude součástí výzkumu příčin havárie.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Ing. Roman Marek
Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
Bc. Jiří Pőpperl
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Kompletace a vyhodnocení výsledků statické penetrace prováděné v rámci geologického průzkumu. Z výsledků průzkumu budou vyhodnoceny vlastnosti horninového masívu v okolí tunelu Jablůnkov (řešení v období leden až duben 2010, řešit budou: Mohyla, Pöpperl, Ďuriš)

Sestavení prostorového matematického modelu pro zjištění možných příčin havárie tunelu a zejména mechanizmu porušení primárního ostění, implemetace výsledků vyhodnocení doplňkového geologického průzkumu do 3D modelu. Srovnán výsledku monitoringu a původního návrhu. Model bude řešen metodou konečných prvků v programovém systému Plaxis (řešení v období květen až červenec 2010, řešit budou: Ďuriš)

Sledování teplotních vlastností a zatížení podzemních konstrukcí teplotními vlivy. Příprava měření a sledování vlivu složení betonové směsi na součinitel tepelné vodivosti (řešení v období září až prosinec 2010, řešit budou: Ďuriš, Mohyla)

Prognóza geotechnických podmínek na základě konvergenčního měření tunelů
- analýza měření konvergencí v tunelu Klimkovice, vyhodnocení výstupů geotechnického monitoringu prováděného při realizaci stavby (řešení v období leden až červen 2010, řešit budou: Marek)
- vytvoření matematického modelu a řešení metodou konečných prvku s využitím dostupného software na katedře (řešení v období červenec až prosinec 2010, řešit budou: Marek, Mohyla)

Závěry získané řešením projektu bychom rádi prezentovali ve formě odborného článků v recenzovaném časopise, případně na vhodné mezinárodní konferenci.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
65300,-65300,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)50000,-50000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15300,-15300,-
2. Stipendia5000,-5000,-
3. Materiálové náklady3425,-3425,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady7274,-7274,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4000,-4000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady84999,-
Uznané náklady84999,-
Celkem běžné finanční prostředky84999,-84999,-