Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201012
Název projektuVýzkum příčin ekotoxicity komunální vod
ŘešitelFládrová Veronika Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuOvěření využitelnosti nové metody „SciTOX“ pro sledování ekotoxicity porovnáním s klasickými standardizovanými metodami. Podle vyhlášky 294/2005 Sb., se ekotoxicita stanovuje na 4 organismech (Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus, semena Sinapis alba a Poecillia reticulata). Další možností pro posouzení ekotoxicity prostředí je bakteriální bioluminiscenční text toxicity-BBTT, (ČSN EN ISO 11348-1, 2, 3), který je běžně používán v řadě laboratoří. Uvedené metody vychází z různých principů měření nebo citlivosti organizmů a lze tedy předpokládat i různou odezvu na koncentraci polutantů. Metoda “SciTOX” využívá princip amperometrie a stejně jako test BBTT poskytuje informaci o ekotoxicitě cca do 20 minut, zatímco u ostatních metod je doba sledování delší.

Metoda s přístrojem “SciTOX” je v současné době nově zaváděna na pracovištích, kde se řeší environmentální problematika. V současné době jsou v Evropě instalovány 4 kusy tohoto přístroje, z toho jeden je instalován na IGI, VŠB – TU Ostrava. Lze proto předpokládat vysoký zájem o publikace v časopise s IF (například Journal of Environmental Monitoring) z hlediska aplikačních možností přístroje nebo srovnání citlivosti vůči obsahu polutantů s ostatními výše uvedenými metodami.

Postup řešení:
1. Literární rešerše - stanovení EC50 pro Daphnia magna, Desmodesmus subspicatus, Vibrio fischeri (test BBTT) pro vybrané kovy (Cu, Pb, Ni, Zn, Cd, As, Se), organické polutanty (PAU) a některé čistící výrobky (prostředky pro myčky apod.), vybrané odpadní vody. Prosinec 2008 – duben 2010
2. Testování “SciTOX” – ověření reprodukovatelnosti metody na standardních roztocích (leden – únor)
3. Sestavení kalibračních křivek a určení EC50 pro SCiTOX a Vibrio fischeri (březen - září)
4. Vyhodnocení naměřených dat (průběžně)
5. Příprava metodiky (říjen 2010)
6. Výzkum příčin ekotoxicity komunálních vod v závisloti na počtu EO (listopad – 2011)
7. Publikace výsledků (listopad - prosinec 2010)

Členové řešitelského týmuIng. Veronika Fládrová
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je zjištění citlivosti metody “SciTOX” pro různé druhy polutantů (zvláště kovy a PAU) a jejich porovnání s výsledky zjištěnými pro BBTT nebo pro ostatní organismy Daphnia magna a Desmodesmus subspicatus a následně výzkum příčin ekotoxicity komunálních odpadních vod v závislosti na počtu EO.

Publikace v časopise s IF a v recenzovaném časopise českém a aplikační listy (metodika).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2720,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti720,-680,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady43000,-66825,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby11560,-6995,-
6. Cestovní náhrady19220,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13500,-13500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady135000,-
Uznané náklady135000,-
Celkem běžné finanční prostředky135000,-135000,-