Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/20104
Název projektuOdhad finančního rizika na bázi Lévyho modelů
ŘešitelTichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na odhad finančního rizika pomocí Lévyho modelů. Rizikem je zpravidla chápána jakákoliv odchylka od očekávaného výsledku, přičemž pro ekonomické subjekty je důležité měřit zejména jeho negativní část. Tu lze vyjádřit pomocí Value at Risk, Expected Shortfall či jinou alternativní mírou.

Finanční riziko zahrnuje riziko tržní, tedy riziko vyplývající ze změn tržních cen finančních instrumentů (akcie, měny, úrokové sazby, finanční deriváty a případně komodity), dále úvěrové riziko, které je způsobeno neschopností či neochotou protistrany dostát svým závazkům, a v neposlední řadě riziko likvidity a riziko operační.

Pravděpodobnostní rozdělení jednotlivých rizik nelze považovat za Gaussovo, proto je pro modelování náhodných faktorů vhodné využít pokročilých stochastických procesů. V rámci řešení projektu dojde k aplikaci procesů z obecné množiny Lévyho modelů. Pozornost bude zaměřena na nefinanční i finanční instituce, neboť oba typy subjektů jsou vystaveny riziku plynoucímu z pohybu cen finančních instrumentů.

Pro odhad rizika bude pracováno s pokročilými Lévyho modely (Variance gamma model, Normal Inverse Gaussian model a jejich odvozeninami). Pro odhad parametrů mezních distribučních funkcí datové základny, tedy denních tržních kotací měn, komodit a akcií bude aplikována Zobecněná metoda momentů, Maximalizace funkce věrohodnosti a Fuzzy transformace. Za účelem vyjádření závislostí a tedy sestavení sdruženého rozdělení pravděpodobnosti potenciálně různorodých mezních rozdělení (např. VG, NIG, GBM a OU) bude využita technika koupla funkcí, přičemž budou upřednostněny běžné eliptické kopula funkce (ordinary elliptical copula functions), tj. funkce pracující s pravděpodobnostní mírou, případně Lévyho kopula funkce, tj. kopula funkce na bázi Lévyho míry.

V případě odhadu finančního rizika, interpretaci jeho úrovně a možných implikací na ekonomický vývoj finančních institucí budou zohledněny koncepce Basel II a Solvency II. Oproti tomu u nefinančních institucí bude brán zřetel na kritéria na bázi Cash flow at Risk.

Předpokládá se, že se na řešení projektu budou podílet dva akademičtí pracovníci, dva studenti doktorského studia a alespoň čtyři studenti navazujícího magisterského studia, viz níže. O další studenty může být projekt rozšířen v závislosti na specifikaci témat diplomových prací.

Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Absolvent doktorského (2004) a magisterského (2001) oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2001 působí na katedře Financí, EkF, VŠB-TU Ostrava, nejprve jako interní doktorand, posléze odborný asistent (2004) a tajemník pro vědu a výzkum (2005). Od roku 2009 šéfredaktor vědeckého časopisu ER-CEREI, vydávaného při EkF, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2008 senior editor impaktovaného časopisu CJEF. Řešitel postdoktorského (2004-2007, výsledky řešení hodnoceny jako vynikající) a standardního (2008-2010) grantového projektu GAČR. V minulosti člen řešitelského kolektivu 3 standardních projektů GAČR a 2 výzkumných záměrů. Autor více než 100 publikací, z toho autor či spoluautor 6 monografií a skript, 2 samostatných kapitol v knize, 16 článků v časopisech, z toho 3 s impaktním faktorem, a více než 80 příspěvků na mezinárodních konferencích, z čehož 5 je v současné době evidovaných v databázi Web of Science a další 4 by měly přibýt v tomto roce. V rámci řešení projektu bude odpovědný za vedení projektu a stanovení směrů výzkumu, bude pracovat zejména na aplikaci pokročilých modelů a interpretaci výsledků.

Ing. Aleš Kresta – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Absolvent magisterského studia (2008) oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2008 působí na katedře Financí, EkF, VŠB-TU Ostrava jako interní doktorand. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na odhadu parametrů jednotlivých modelů a sestavení výpočetních algoritmů.

Ing. Ingrid Petrová – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Absolvent magisterského studia (2008) oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. Od roku 2008 působí na katedře Financí, EkF, VŠB-TU Ostrava jako interní doktorand. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na zpracování výsledků jednotlivých modelů a jejich interpretaci.

Zuzana Cmielová – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Student navazujícího magisterského studia oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na modelech z oblasti nefinančních institucí.

Zuzana Kmeťová – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Student navazujícího magisterského studia oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na modelech z oblasti finančních institucí.

Denisa Vrebová – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Student navazujícího magisterského studia oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na modelech z oblasti nefinančních institucí.

Markéta Jarotková – katedra Financí, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava. Student navazujícího magisterského studia oboru Finance, EkF, VŠB-TU Ostrava. V rámci řešení projektu bude pracovat zejména na modelech z oblasti finančních institucí.
Členové řešitelského týmuBc. Zuzana Cmielová
Bc. Markéta Jarotková
Bc. Zuzana Kmeťová
doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Ing. Ingrid Petrová, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Ing. Denisa Sobotíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je odhadnout finanční riziko vybraného portfolia finančních, respektive reálných aktiv vzhledem ke specifičnosti daných subjektů pomocí Lévyho modelů. V souvislosti s tím bude posouzena vhodnost jednotlivých modelů a postupů.

Vzhledem ke složení řešitelského kolektivu budou aplikovány pokročilé Lévyho modely pro odhad rizika následovně:

1. odhad parametrů modelu (Kresta, Tichý);
2. finanční riziko subjektu z oblasti pojišťovnictví (Kmeťová, Petrová, Tichý);
3. finanční riziko subjektu z oblasti bankovnictví (Jarotková, Tichý);
4. finanční riziko nefinančního subjektu (Cmielová, Tichý, Vrebová).

Činnosti výzkumu budou rozděleny dle kalendářních čtvrtletí takto: studium literatury, sběr dat, tedy kotací finančních instrumentů, a práce s nimi (1. čtvrtletí); studium literatury, odhad modelů a aplikace jednodušších modelů (2. čtvrtletí); studium literatury a aplikace pokročilých postupů (3. čtvrtletí); formulace ucelených výsledků řešení projektu (4. čtvrtletí).

Průběžné výsledky projektu budou předneseny na mezinárodních konferencích (EWGFM, Euro) a publikovaný ve sbornících (sborník z konference MME, sledovaný v databázi společnosti Thompson – Web of Science). Na závěr řešení projektu budou publikovány ucelené výsledky řešení projektu. Pokročilé výsledky řešení projektu budou nabídnuty k publikaci do některého z kvalitních časopisů, nicméně vzhledem k charakteru a náročnosti recenzního řízení nelze očekávat jejich publikaci v prvním roce řešení projektu. Výsledky jsou plánovány zejména v anglickém jazyce.

Kvantifikaci výsledků lze shrnout následovně:

1. deset vystoupení v angličtině na zahraničních konferencích, respektive zavedených mezinárodních konferencích, které se odehrávají na území České republiky.
2. 3 články ve sbornících, které jsou pravidelně zařazovány do databáze WoS (tj. 8 bodů dle metodiky RVVI). Pozn.: Vzhledem k náročnosti administrativního zpracování se publikace objevují v on-line databázi s půlročním až ročním zpožděním.
3. předložení 3 článků do impaktovaných časopisů a 3 článků do časopisů evidovaných v seznamu recenzovaných časopisů dle RVVI. Pozn.: Neboť články budou výsledkem řešení projektu, lze předpokládat jejich předložení do recenzního řízení v průběhu podzimu 2010, publikaci po případném zapracování připomínek recenzentů pak v průběhu roku 2011.
4. monografickou publikaci v anglickém jazyce shrnující dosažené výsledky z globálního pohledu.
5. zpracování výpočetní a častečně i teoretické části pro dimplomové a disertační práce spolupracuících studentů.

Dle metodiky RVVI tak lze výstupy projektu v ohodnotit alespoň 60 body (v závislosti na aktuálním bodovém hodnocení zvažovaných konferencí a impaktního faktoru/relativního pořadí časopisů) takto:

monografická publikace - 20/40bodů
impaktovaný časopis - 2x10 bodů
článek ve sborníku z konference (WoS) - 4x8 bodů
článek v recenzovaném časopise - 2x4 body

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
88400,-46900,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)65000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti23400,-11900,-
2. Stipendia164000,-202000,-
3. Materiálové náklady8000,-36120,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-0,-
5. Služby15000,-1800,-
6. Cestovní náhrady55000,-83580,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39600,-39600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady410000,-
Uznané náklady410000,-
Celkem běžné finanční prostředky410000,-410000,-