Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/20103
Název projektuGeologie vybraných horizontů hornoslezské pánve
ŘešitelJirásek Jakub doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuCílem projektu je zhodnocení zákonitostí vývoje dvou významných litostratigrafických horizontů (hlavního ostravského brousku a zámeckého slepence) ostravského souvrství (Mississippian, Namurian) v české a v polské části hornoslezské pánve. To bude provedeno na základě sedimentologického, geochemického a uhelně petrografického výzkumu v kombinaci s analýzou prostorových modelů vybraných parametrů těchto horizontů. Tyto horizonty představují jedny z nejvýraznějších sedimentárních fenoménů svého typu (nejmocnější tufogenní horizont a nejvýznamnější poloha slepenců) v ostravském souvrství hornoslezské pánve. Jejich poznání přispěje k stále diskutované problematice litostratigrafického členění pánve a vyjasnění rozdílu mezi její českou a polskou částí. Výsledky výzkumu budou publikovány časopisech s „impakt faktorem“. Půjde o společné publikace s pracovníky Państwowego Institutu geologicznego Oddziału Górnośląskiego, Přírodovědecké fakulty University Karlovy a Ústavu struktury a mechaniky horniny AV ČR.
Členové řešitelského týmuIng. Lada Hýlová, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Ing. Jana Kandarachevová
Ing. Lenka Petrušková, Ph.D.
prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Ing. Jiří Wlosok
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)postup řešení

Podstatu řešení, jeho způsob a projektované cíle předloženého grantového projektu lze v zásadě shrnout do následujících bodů:
1. Na základě sedimentologických, geologických, uhelně-petrografických
a petrografických studií stanovit základní charakteristiky prostředí vzniku obou litostragtigrafických horizontů a jejich prostorový vývoj v rámci české a polské části hornoslezské pánve.
2. S využitím dat zejména z průzkumných vrtů sestavit modely prostorového vývoje obou horizontů v rámci české a polské části hornoslezské pánve, případně dalších významných geologických parametrů vztahujících se k řešené problematice v závislosti ní získaných výsledcích.
3. Konfrontovat získané poznatky o vývoji obou horizontů s názory na litostratigrafické členění české a polské části hornoslezské pánve. Získané poznatky promítnout do existující litostratigrafických tabulek.
Řešení bude vycházet z informací obsažených v databázích oddělení nerostných surovin a geoinformatiky IGI. V případě potřeby bude rovněž využito informací databází České geologické služby – Geofondu. Informace z polské části hornoslezské pánve budou dodány pracovníky Polish Geological Institute (Upper Silesian Branch Sosnowiec), kteří budou spoluautory článků publikovaných jako výstupy řešení předloženého grantového projektu.
Způsoby řešení grantového projekty budou vycházet ze zapracovaných postupů, jejichž nositeli a autory jsou řešitelé projektu. Pro řešení bude využito existující přístrojové, počítačové a SW vybavení IGI.
Výsledky řešení, jak již bylo uvedeno, budou publikovány v mezinárodních časopisech s impakt faktorem.

časový harmonogram

Během prvního kvartálu roku 2010 rešerše literatury, práce s daty (včetně spolupráce s Polish Geological Institute, Českou geologickou služnou - Geofondem), vytváření databází hodnot sledovaných geologických parametrů, tvorba modelů vývoje jednotlivých parametrů, shromáždění existující hmotné dokumentace (vrtná jádra) a její petrografické, uhelně-petrografické a geochemické analýzy. Během druhého kvartálu roku 2010 rozbor zjištěných informací, syntéza výsledků z české a polské části hornoslezské pánve. Po zbytek roku 2010 příprava publikací o vybraných horizontech. Příprava závěrečné zprávy o řešení grantového projektu.

předpokládané výsledky

Výsledky řešení grantového projektu budou publikovány v renomovaných mezinárodních časopisech zaměřených na sedimentární, geochemickou a uhelně-geologickou problematiku. V úvahu přicházejí např. Geological Quarterly (vydává Polish Geological Institute, IF 0,712), Acta Geologica Polonica (vydává University of Warsaw, IF 0,581), International Journal of Coal Geology (vydává Elsevier Science Bv., IF 1,768), příp. Basin Research (vydává Blackwell Publishing, IF 2,086) a Bulletin of Geosciences (vydává Česká geologická služba, IF zatím není spočteno).
Dále bude připraven rukopis týkající se významu hornoslezské pánve v kontextu ložisek energetických surovin České republiky. Počítáme s jeho zasláním do redakce Energy Policy (vydává Elsevier Sci Ltd., IF 1,755).
Celkově tedy počítáme s následujícími výstupy grantového projektu:
- s jedním článkem věnovaným hlavnímu ostravskému brousku,
- s jedním článkem věnovaným zámeckému slepenci
- s jedním článkem o ložiscích energetických surovin v České republice,
tj. se třemi publikacemi v časopisech s IF vybranými v závislosti na konkrétních výsledcích a s ohledem na bodové hodnocení.
Z důvodu krátké doby řešení projektu a malého významu výsledků pro hodnocení fakulty, institutu i jednotlivých řešitelů není počítáno s prezentací výsledků na konferencích a s publikováním v recenzovaných časopisech bez IF a sbornících.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-10000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady15000,-20700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek39000,-17000,-
5. Služby69400,-88800,-
6. Cestovní náhrady28000,-14900,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19600,-19600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady196000,-
Uznané náklady196000,-
Celkem běžné finanční prostředky196000,-196000,-