Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010118
Název projektuZkoumání závislosti měrné hmotnosti pelet na vybraných vstupních parametrech procesu peletování
ŘešitelŽidková Petra Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPřemětem výzkumu je zjištění závislostí měrné hmotnosti pelet na vybraných vstupních parametrech peletovacího procesu:

a. vliv velikosti a typu frakce suroviny na konečnou měrnou hmotnost,

b. vlivu vlhkosti suroviny na konečnou měrnou hmotnost pelet,

c. vliv druhu suroviny na konečnou měrnou hmotnost pelet,

d. vliv změny průměru lisovacího kanálku v lisovací matrici na konečnou měrnou hmotnost.

Tyto závislosti jsou nezbytné k efektivnějšímu designu strojů pro výrobu pelet.
Členové řešitelského týmudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Ing. Ondřej Obdržálek
Ing. Petra Židková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) vytvoření měřícího místa (standu) pro zjištění souboru závislostí měrné hmotnosti pelet na vybraných vstupních parametrech s výhledem na rozšíření o měření tenzometrických sil při lisování pelet v případě pokračování výzkumu v příštím roce (funkční vzorek, měřící stand).

2) soubor závislostí:

a. vliv velikosti a typu frakce suroviny na konečnou měrnou hmotnost pelet - peletování různých frakcí a sledování změny měrné hmotnosti pelet,

b. vlivu vlhkosti suroviny na konečnou měrnou hmotnost pelet - peletování suroviny s různou vlhkostí a sledování vlivu na měrnou hmotnost pelet,

c. vliv druhu suroviny na konečnou měrnou hmotnost pelet - peletování různých druhů suroviny (surovina z jehličnatých a listnatých dřevin) a sledování vlivu na měrnou hmotnost pelet,

d. vliv změny průměru lisovacího kanálku v lisovací matrici na konečnou měrnou hmotnost pelet - peletování suroviny různými průměry lisovacích kanálků matrice a sledování změny měrné hmotnosti pelet.

Tyto výsledky lze do budoucna použít pro další výzkum, a to měření změn
lisovacích sil během lisovacího procesu. Zjištěné závislosti přispějí k lepší znalosti parametrů a okrajových podmínek lisování, jež mohou být využity pro efektivnější design a inovaci strojů zpracovávajících materiál k lisování pelet. Po zkončení projektu výzkumu vytvoříme publikaci, která bude hodnotit výsledky výzkumu a bude sloužit pro další výzkum v oblasti lisování pelet.

3) metodika měření k zjištění souboru závislostí, viz. bod 2).

4) publikace v recenzovaném periodiku pojednávající o celém procesu výzkumu a výsledcích a prezentace výzkumu na konferenci.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6460,-6460,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4750,-4750,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1710,-1710,-
2. Stipendia27000,-27000,-
3. Materiálové náklady9620,-11557,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek65000,-63328,-
5. Služby9500,-8576,-
6. Cestovní náhrady420,-1079,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady118000,-
Uznané náklady118000,-
Celkem běžné finanční prostředky118000,-118000,-