Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010136
Název projektuVýzkum okrajových podmínek při plynulém odlévání oceli a měděných slitin
ŘešitelVelička Marek doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuTechnologie plynulého odlévání zahrnuje složité procesy, především tepelné, jejichž dokonalá znalost je předpokladem kvalitní a bezporuchové výroby. Výroba kvalitního předlitku je vedle dalších parametrů především ovlivněna způsobem chlazení, rychlostí lití, přehřátím oceli, geometrií průřezu a jakostí odlévané oceli. Komplikovanost dějů a zejména současné působení mnoha faktorů na proces lití však ztěžuje výzkum závislostí a modelová řešení. Přes tuto skutečnost je modelování jedinou reálnou metodou výzkumu procesu plynulého odlévání. Simulační modely umožňují navíc i vyšetřování extrémních stavů, které v reálném provoze nelze navodit z technologických nebo bezpečnostních důvodů.
V rámci projektu budou zkoumány zákonitosti transportu tepla při tuhnutí a chladnutí plynule odlévané oceli a měděných slitin v primární, sekundární a terciární oblasti chlazení zařízení pro plynulé odlévání (ZPO). Okrajové podmínky řešení budou stanoveny experimentálním výzkumem v laboratorních i provozních podmínkách. Získané poznatky poslouží k verifikaci a upřesnění originálního simulačního modelu tuhnutí a chladnutí, vytvořeného na katedře tepelné techniky.
Členové řešitelského týmuBc. Václav Adamčík
Ing. Jiří Burda
Bc. Petr Češla
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Ing. et Ing. David Rigo
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude výzkum tepelných procesů a okrajových podmínek plynulého odlévání předlitků v primární, sekundární a terciární oblasti chlazení. Těchto cílů bude dosaženo modelováním daného procesu v laboratorních podmínkách jak pomocí fyzikálního modelu testování trysek, tak numerického modelu chlazení licího procesu. Získané výsledky budou upřesňovány experimentálním měřením v provozních podmínkách na konkrétním licím stroji.
Studium podmínek chlazení a následné poznání kinetiky teplotního pole předlitku je u ZPO jedním ze základních předpokladů pro racionální řízení technologie odlévání. Důsledkem pak jsou materiálové i energetické úspory, vyšší kvalita produkce.
Harmonogram řešení projektu je rozdělen do následujících etap:
1. Rešerše literatury (únor – březen 2010).
2. V druhé etapě se připraví a realizuje provozní experiment na ZPO, čím se získají experimentální data potřebná k verifikaci výsledků matematického modelu (duben – červen 2010).
3. V následující etapě budou v laboratorních podmínkách odměřeny ostřikové charakteristiky trysek ze sekundární oblasti chlazení ZPO (březen – červen 2010).
4. Získané okrajové podmínky budou dosazeny do matematického modelu a provedena numerická simulace procesu (červen – listopad 2010).
5. V poslední etapě projektu, budou vyhodnoceny získané informace a shrnuty do závěrečné zprávy.
Řešené problémy budou prezentovány ve formě příspěvku na konferenci METAL a článku v Hutnických listech. Dosažené výsledky budou součástí disertační práce Ing. Burdy a diplomových prací studentů řešitelského týmu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10000,-10000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3000,-3000,-
2. Stipendia21000,-21000,-
3. Materiálové náklady24000,-24000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek48000,-42000,-
5. Služby35000,-51000,-
6. Cestovní náhrady15000,-5000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17000,-17000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady170000,-
Uznané náklady170000,-
Celkem běžné finanční prostředky170000,-170000,-