Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010201
Název projektuVýzkum vlivu elektrostatického náboje na shlukování částic PM10
ŘešitelStará Lenka Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuČástice PM10 představují významné zdravotní riziko pro většinu obyvatel. V současné době probíhá pouze monitorování koncentrace těchto částic ve volném ovzduší. Nejsou řešeny vlivy nejvýznamnějších technologií (spalování, metalurgické procesy) na celkové distribuci těchto částic v prostředí. Předložený projekt se zabývá problematikou aglomerace velmi jemných částic, a tím i snadnějším záchytem případně technologickým odloučením v průmyslových provozech. Základním předpokladem pro ověření možnosti působení chemických činidel jsou informace o charakteru částic (fázové složení a chemické složení): velikosti elektrostatického potenciálu, případně jeho změn v závislosti na změně granulometrického složení, pH prostředí, přídavku aditiv apod.
Postup řešení projektu:
1. Příprava metodiky měření a sledování změn elektrostatického potenciálu částic s využití přístroje Malvern
2. Literární rešerše (možnosti aglomerace částic popílků, energosádrovců, úletů z metalurgického průmyslu)
3. Experimentální měření a vyhodnocení zetapotenciálu ve vztahu k chemickému složení, mineralogickému složení, charakteru vodorozpustné fáze, granulometrii a dalším fyzikálně-chemických parametrům.
4. Testování přídavku flokulačních a koagulačních činidel pro jednotlivé matrice (popílky, energosádrovce, oxidy Fe apod.) z hlediska aglomerace nebo ovlivnění elektrostatického náboje částic.
5. Vyhodnocení výsledků měření
6. Publikace výsledků

4.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Lenka Stará
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem předloženého projektu je ověření možnosti technologického řešení aglomerace nebo koagulace velmi jemných částic, které jsou uvolňovány během technologických procesů a nejsou zachyceny ve filtačních zařízeních. Základní informace o možnosti využití jednoduchého principu koagulace lze získat měření zetapotenciálu částic.

Výstup: metodika - zavedení SOP pro Malvern, publikace v recenzovaném časopise

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2720,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti720,-680,-
2. Stipendia38000,-37500,-
3. Materiálové náklady20980,-39192,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-0,-
5. Služby10000,-14980,-
6. Cestovní náhrady20000,-7348,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11300,-11300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady113000,-
Uznané náklady113000,-
Celkem běžné finanční prostředky113000,-113000,-