Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010114
Název projektuVýzkum vybraných problémů mobilních servisních robotů
ŘešitelŠimoník Petr Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.<br /> doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuMobilní servisní roboti nacházejí v současné době stále větší uplatnění a to především v oblasti průzkumu nebezpečných prostor, ať už se jedná o pyrotechnické roboty a manipulátory, prostředky určené pro hasičské záchranné sbory či specializované zařízení pro bezpečnostní složky [5]. Konkrétní uspořádání a konstrukční řešení je dáno požadavky servisních činností, pro které je mobilní servisní robot navržen. Základní koncepce mobilního servisního robotu tvoří lokomoční zařízení (podvozek, platforma), pohonné jednotky, senzorické systémy, vlastní řídicí systém s aplikačním softwarem, který zajišťuje řízení, plánování činnosti a navigace servisního robota.
Ke zlepšování schopností mobilních servisních robotů výrazně přispívá vývoj senzorů a pohonů, jejichž řešení může být směrováno také do oblasti střídavých elektrických pohonů se synchronními motory s permanentními magnety (SMPM) nebo asynchronními motory (AM) napájenými z měničů frekvence. Mechanická robustnost a jednoduchost konstrukce SMPM a AM klade menší požadavky na údržbu, umožňuje použitelnost pro prostory s nebezpečím výbuchu a vyznačuje se malým momentem setrvačnosti.
Na spolehlivost a energetickou náročnost provozu mobilních systémů mají rovněž významný vliv světelné zdroje, které musí zajistit požadované jasy snímaných situací tak, aby bylo možné kvalitní vyhodnocení získaných dat z okolí zařízení pomocí kamerových systémů. V této aplikaci se nabízí možnost využití světelných diod (LED). Výhody LED jsou nesporné. Pro jejich využití v rámci mobilních systémů se jeví jako nejdůležitější rostoucí měrný výkon (až130 lm/W), jednoduchá možnost regulace světelného toku a rychlá reakční doba v souvislosti se změnami snímaných situací a v souvislosti s relativně malými rozměry i dobrá možnost distribuce světelného toku pouze do požadovaných směrů (oblast snímaná kamerovým systémem). Jako výhodu těchto světelných zdrojů lze považovat i jejich vysokou odolnost vůči mechanickým vlivům.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Friedrich
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Ing. Aleš Havel, Ph.D.
Ing. Petr Hudeček
doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Ing. Zdeněk Pfof
Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Ing. David Slivka
Ing. Martin Sobek, Ph.D.
Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj specializovaného elektronického a elektro-mechanického vybavení mobilních servisních robotů zaměřených na úsporu energie, ekologii, vysokou spolehlivost a bezpečnost. Hlavní cíl spojuje následující dílčí cíle:
C1. Výzkum koncepcí elektrických regulovaných pohonů pro mobilní servisní roboty.
C2. Výzkum moderních metod řízení elektrických pohonů pro mobilní servisní roboty.
C3. Modelování a simulace moderních metod řízení elektrických regulovaných pohonů pro mobilní servisní roboty.
C4. Vývoj aplikací LED pro zajištění světelných podmínek pro sběr vizuálních dat z okolí mobilních servisních robotů.
C5. Realizace funkčních prototypů a experimentálních pracovišť.
C6. Experimentální ověřování vlastností dílčích částí funkčních prototypů.
C7. Zpracování výsledků řešení, tvorba technické dokumentace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia161000,-161000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady50423,-50423,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11127,-11127,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady222550,-
Uznané náklady222550,-
Celkem běžné finanční prostředky222550,-222550,-