Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010213
Název projektuZařízení pro měření destruktivního působení vandalismu
ŘešitelFolta Zdeněk doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Milena Hrudičková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumu1. Odolnost kovových konstrukcí, které jsou součástí vozidel a příslušenství v oblasti hromadné dopravy (sedadla cestujících, madla, stojany s jízdními řády apod.).
2. Zjišťování a měření silového působení vandalů na kovové konstrukce, které jsou součástí vozidel a příslušenství v oblasti hromadné dopravy (sedadla cestujících, madla, stojany s jízdními řády apod.).

Kovové konstrukce, které jsou součástí vozidel a příslušenství v oblasti hromadné dopravy, jsou často poškozovány vandaly. Provozovatelům tak vznikají jak nemalé náklady na opravu zničených zařízení, tak poškozené prvky mohou způsobit zvýšení rizika úrazu cestujících.
V současné době se pro zkoušení odolnosti, např. sedadel proti rázům, provádí normalizované zkoušky, které nedokáží zohlednit specifické působení vandalů.
V rámci projektu vznikne funkční vzorek technického zkušebního zařízení pro zjišťování a měření silového působení vandalů na kovové konstrukce (sedadla cestujících, madla, stojany s jízdními řády apod.). Bude se jednat o vhodně tvarovanou konstrukci, opatřenou typickými konstrukčními díly v praxi nejčastěji vandaly napadenými. Pomocí tohoto zkušebního zařízení bude možno takové působení simulovat věrohodněji. Jednotlivé prvky budou osazeny tenzometrickými snímači pro měření zatěžovacích parametrů.
Na základě znalosti takto získaných hodnot sil a napětí při destruktivním působení vandalů bude možno zkvalitnit dimenzování a tvarování jednotlivých částí konstrukcí a jejich spojů.
Toto zařízení bude možno začlenit do výuky v předmětech Technický experiment a Experimentální metody oboru jako jedna z měřených úloh a studenti budou moci sami získat informace o zatížení které je důležité pro správné dimenzování prvků.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D.
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Karel Linhart
Bc. Petr Oháňka
Bc. Rudolf Tomšů
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem bude:
- zkonstruování a zprovoznění funkčního vzorku zařízení pro měření silových účinků vandalů na konstrukce a vybavení vozů hromadné dopravy,
- zpracování autorizovaného software pro záznam a vyhodnocení naměřených dat,
- vytvoření databáze různých druhů silového působení a jeho odezvy v materiálu konstrukce a tím získání charakteristik zatížení pro zkvalitnění dimenzování jednotlivých dílů konstrukcí tak, aby co nejlépe odolávaly útoku vandalů,
- publikace výsledků v recenzovaných odborných periodikách,
- funkční vzorek standu bude prakticky využíván v experimentálních předmětech kateder 340 a 347 jako jedna z měřicích úloh,
- předpokládáme, že návrhy koncepcí zařízení, konstrukční řešení, návrhy metodiky měření a vyhodnocení výsledků budou tématy diplomových eventuálně doktorských prací (respektive výsledky budou používány pro jejich řešení).

Cílem projektu bude v neposlední řadě prohloubení spolupráce konstrukčních kateder fakulty.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
25700,-25700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)19179,-19179,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6521,-6521,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady30000,-25538,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek43300,-56085,-
5. Služby55000,-54998,-
6. Cestovní náhrady10000,-7964,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory5000,-8715,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady219000,-
Uznané náklady219000,-
Celkem běžné finanční prostředky219000,-219000,-