Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010211
Název projektuSpolehlivost transparentních konstrukcí ze skla
ŘešitelMachovčáková Eva Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumu Předmětem výzkumu bude chování skleněných konstrukcí v prostředí obvodových plášťů budov se zaměřením na výplň zábradlí a nosné tyčové prvky. Výzkum bude rozdělen do pěti základních etap:
a ) 1.etapa: rozbor normativních základů skleněných konstrukcí
b) 2. etapa: zkoušky vybraných konstrukcí z plochého skla.
c) 3. etapa: rozbor realizované konstrukce zábradlí nástupiště tramvajových a autobusových zastávek
d) 4. etapa: v další části bude řešeno vyztužování konstrukce z plochého skla.
e) 5. etapa: poslední část se bude zabývat alternativním řešením konstrukce zábradlí ze skla.

Část výzkumu (4. etapa) navazuje a dále prohlubuje poznatky získané na Technické univerzitě v Drážďanech. Zde byl výzkum zaměřen na vyztužování skleněných konstrukcí skleněnými žebry a posuzování lepených částí konstrukce.

Ad a)
Ploché sklo v různých úpravách se využívá pro transparentní fasády budov. Podle nároků na bezpečnostní rizika vlastní konstrukce jsou ploché skla upravovány kalením, lepením v několika vrstvách, někdy prokládaných foliemi.
Stavební sklo je možno rozdělit do dvou kategorii pro stavební využití. Buď jako výplňový materiál nebo jako nosná konstrukce.
Ad b)
Skla budou zkoušená jako jednoduchá nebo jako skleněné kompozitní konstrukce. Druhy skel se budou lišit počtem vrstev, tloušťkou jednotlivých vrstev a mechanickými vlastnostmi. Jednotlivé zkoušky budou prováděny s různým uložením a uchycením vzorků, budou se lišit v rychlostech zatěžování a v zatížení, které se bude odvíjet ze statických výpočtů prvků. Výpočtové hodnoty budou ověřovány pomocí těchto zkoušek.
U zkoušek bude sledován charakter zlomu a jeho trajektorii. Jednotlivé poruchy budou zaznamenány a bude vytvořen systém krátkodobé archivace zkušebních vzorků. Zkoušky lámání skla budou dále srovnávány s lámáním dřeva a jinými materiály.
Ad c)
Na základě rozboru použití skleněných konstrukcí na tramvajových a autobusových zastávkách lze vyhodnotit jejich součastnou životnost v návaznosti na vandalismus a výsledky aplikovat pro využití skla a skleněných výrobků u budov občanské vybavenosti. V závěru budou výsledky porovnány s doporučením normy ČSN 74 3305.
Ad d)
Mezi tyto konstrukce můžeme zařadit především skleněné nosníky z bezpečnostního skla. Vrstvené bezpečnostní skla se skládají minimálně ze dvou nebo více vrstev, které jsou spojeny vrstvou z polyvinylbutyralovou folii (PVB-folie) odolnou proti posunu. Skleněné nosníky mohou být vyztuženy sklem nebo oceli. Tyto ztužující prvky jsou ke skleněným nosníkům přilepeny. V této části budou řešeny detaily uložení a vyztužení skleněných konstrukcí.
Ad e)
Poslední část se bude zabývat alternativním řešením konstrukce zábradlí ze skla. Tuto konstrukci nejčastěji vidíme na tramvajových a autobusových zastávkách. Alternativní řešení bude vycházet z výsledků naměřených hodnot z provedených zkoušek. Bude posuzováno samotné sklo pro uchycení do rámu, největší zřetel bude brán na uchycení skla v ocelové konstrukci.
Členové řešitelského týmuIng. Ivana Hanáková
Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu) Cílem projektu je alternativní návrh skleněné konstrukce v ocelovém rámu. Tuto konstrukci nejčastěji vidíme na tramvajových a autobusových zastávkách. Vycházet budeme z normy Ochranná zábradlí ČSN 74 3305 a ze směrnice pro výrobu a instalaci zábradlí tramvajového nástupiště s ochrannými skly. Problémem těchto konstrukcí bývá uchycení skleněných tabulí do ocelového rámu. Z výsledků zkoušení zjistíme vhodné řešení konstrukce a budeme je srovnávat se skutečným stavem tramvajových zastávek v Ostravě. Výsledky budou dále konzultovány s Dopravním podnikem Ostrava a.s., který má zábradlí na tramvajových zastávkách na starosti a dále s Technickým a zkušebním ústavem stavebním, který zkoušel a zabýval se zábradlím na tramvajových zastávkách. Ze zkušebních vzorků bude vytvořen systém krátkodobé archivace poruch skla.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
14070,-14070,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10500,-10500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3570,-3570,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady44636,-44636,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady9284,-9284,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3710,-3710,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady71700,-
Uznané náklady71700,-
Celkem běžné finanční prostředky71700,-71700,-