Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010210
Název projektuDigitalizace architektonických památek Slezska
ŘešitelStudent Aleš Ing. arch., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPilotní projekt virtuálního objektu dnes již neexistující nebo degradované architektonické nebo technické památky Slezska na základě průzkumu místa, archivní dokumentace a dobových fotografií. V jednom souboru budou umístěny kopie veškerých dostupných archiválií, dobové dokumentace, fotodokumentace a dokumentace počítačové rekonstrukce objektu a nejbližšího okolí včetně 3D modelu. Tento pilotní projekt bude základem k vytvoření archívu Architektonických a technických památek Slezska, bude chráněn dle zákona č.121/200 Sb. (autorský zákon) a jeho vlastníkem bude VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Postup řešení:
1) výběr neexistující nebo degradované architektonické nebo technické památky Slezska odbornými pracovníky 226 - katedry architektury
2) analýza místa objektu a eventuálně zbylých konstrukcí
3) pořízení fotodokumentace místa
4) vyhledání a sběr dostupných archiválií a dobové dokumentace a pořízení jejich kopií
5) vytvoření virtuálního modelu objektu za pomocí ArchiCAD13 a Artlantis2
6) digitalizace archiváliií a dobové dokumentace
7) kompletace
8) uveřejnění

Časový harmonogram řešení:
02/2010 * výběr objektu k digitalizaci
03/2010 až 05/2010 * vyhledání archiválií, dobové dokumentace, analýzy
objektů a okolí, pořízení fotodokumentace
06/2010 až 10/2010 * tvorba virtuálního modelu a digitalizace archiváliií a
dobové dokumentace
11/2010 až 12/2010 * publikace výsledku

Propojení s OBD:
1) publikace v odborném časopise (I.kategorie - Jneimp)
2) aktivní účast na odborné konferenci s článkem ve sborníku (I.kategorie - D)
3) památkový postup (III.kategorie - N)
Členové řešitelského týmuMgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
Ing. arch. Martina Bedrunková
Ing. arch. Igor Krčmář
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Ing. Lenka Šešulková
Ing. Eva Hemerková Slováková
Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Bc. Monika Žebráková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Kompletní digitální dokumentace jedné zaniklé architektonické památky na území Slezska včetně virtuálního modelu samotného objektu a nejbližšího terénu.
Využití:
1) studijní pomůcka vývoje architektury, stavebních konstrukcí a stavebních hmot.pro studenty stavební fakulty
2) podklad pro stanovení koncepce konverze objektu i využití okolí při rozhodovacím procesu dle památkového zákona a stavebního zákona. Možné komerční využití.
3) podklad pro výrobu fyzického modelu architektonické nebo technické památky. Možné komerční využití.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady10978,-10978,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek54094,-54094,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady3088,-3088,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7840,-7840,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-