Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010199
Název projektuMožnosti využití huminových kyselin pro sorpci PAU
ŘešitelDolníčková Dominika Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuHuminové kyseliny (HK) a humáty jsou využívány v technologii čištění odpadních vod pro odstrańování rizikových prvků. Aplikace HK a humátů pro odstranění organických polutantů - polyaromatických uhlovodíků (PAU) se ukazuje jako velmi významná z hlediska poznání procesů vazby polutantů na přirozené organické látky pro efektivní výběr technologie dekontaminace. Předložený projekt se bude zabývat jednak podmínkami sorpce/desorpce jednotlivých analytů PAU (vliv elektrostatického náboje na sorpci PAU, vliv výměnné kapacity a chemického složení HK) z hlediska nejvyšší účinnosti sorpce. Stabilita sorpčních komplexů bude sledována pomocí procesů desorpce, které budoui prováděny na zařízení v laboratořích CNT.
Postup řešení projketu:
1. Literární rešerše (prosínec 2009 - leden 2010)
2. Příprava materiálů pro sorpce (zajištění vzorků huminových kyselin a humátu K-Humex Bilina nebo podobné suroviny), separace HK z kalů z ČOV (únor - březen 2010)
3. Určení fyzikálně-chemických vlastností huminových kyselin a humátů (CEC, chemické složení- FTIR. index aromaticity), (duben - květen2010).
4. Experimenty - vyhodnocení účinnosti sorpce jednotlivých analytů PAU: červen - září 2010
5. Experimenty s desorpci (rozkladem) PAU (říjen 2010)
6. Vyhodnocení získaných dat - příprava publikace (listopad - prosinec 2010)Členové řešitelského týmuIng. Dominika Dolníčková
prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Verifikace účinnosti sorpce/desorpce jednotlivých analytů PAU (podle US EPA 15) na huminových kyselinách a humátech s ohledem na jejich využití pro dekontaminaci podzemních vod ze starých zátěží.

Výstupy: publikace v časopise recenzovaném a publikace v časopise s IF

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5440,-5360,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-4000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1440,-1360,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady20360,-31370,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-19070,-
6. Cestovní náhrady10000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11200,-11200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady112000,-
Uznané náklady112000,-
Celkem běžné finanční prostředky112000,-112000,-