Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010195
Název projektuVyužití pyrolýzních olejů ve flotaci černého uhlí
ŘešitelKulová Eliška Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je využití pyrolýzních olejů ve flotaci černého uhlí. Pyrolýzní oleje, které se budou používat, pocházejí z odpadů zemědělské prvovýroby. Jde např. o pecky ze švestek, z broskví, fazolové lusky, cibulové slupky a o kukuřičné listy.
V dnešní době se na úpravnách černého uhlí používají dva typy flotačních činidel, belgický montanol a český flotakol, jejichž cena je velmi vysoká. Cílem tohoto výzkumu bude využití vytvořených pyrolýzních olejů z odpadů zemědělské prvovýroby jako flotačních činidel při flotaci černého uhlí, a to buď samostatně nebo smíchámím v určitém poměru s používanými flotačními činidly, což bude mít pro úpravny ekonomický přínos.
Tyto pyrolýzní oleje by měly být netoxické, neměly by obsahovat fenoly, aromáty a další nebezpečné látky, což by měly v rámci výzkumu potvrdit infračervené analýzy.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Dipl.Ing. Josip Išek
Ing. Lukáš Kovaľ, Ph.D.
Ing. Lucia Kovaľová, Ph.D.
Ing. Eliška Kulová
Ing. Tien Pham Duc
Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je aplikace pyrolýzních olejů z odpadů zemědělské prvovýroby ve flotaci černého uhlí. Výsledky výzkumu budou realizovány v poloprovozu na flotační lince umístěné v laboratořích IEI, katedry 546 ( v místnosti J 160). Výstupy projektu pak budou prezentovány na mezinárodních konferencích Environmental and Mineral Processing pořádané VŠB-TUO, Recyklace odpadů pořádané VŠB-TUO a na International Mineral Conference v Krakowě. Výstupy projektu budou publikovány v recenzovaných zahraničních časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13600,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3600,-3400,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady17400,-21200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-10000,-
5. Služby10700,-0,-
6. Cestovní náhrady10000,-29500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11300,-11300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-7600,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady113000,-
Uznané náklady113000,-
Celkem běžné finanční prostředky113000,-113000,-