Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010192
Název projektuMožnosti modelování přírodních a environmentálních rizik způsobených extrémními hydrometeorologickými situacemi
ŘešitelRichnavský Jozef Mgr.Ing.
Školitel projektudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je modelování odezvy jednotlivých složek přírodního prostředí povodí za extrémní hydrometeorologické situace. Zkoumanými extrémními hydrometeorologickými situacemi jsou zejména přívalové srážky a dlouhotrvající sucho. Regionální i přívalové srážky jsou iniciátorem environmentálních procesů různého prostorového rozsahu a časové dynamiky v povodí a často vedou k přechodné nebo trvalé dergradaci geoekologických podmínek povodí, vodní složky krajiny nebo ekonomických aktivit v území. Proto je žádoucí vyvinout geoinformatický a modelovací aparát, který by sloužil jako predikční nástroj pro včasné varování a zároveň jako nástroj pro podporu rozhodování odborných institucí a orgánů územní samosprávy. Pokud zájmové procesy chceme konkretizovat, jedná se zejména o extrémní odtok z povodí, zrychlenou erozi půdy, svahové pohyby a deformace a také šíření invazních druhů rostlin. Dlouhotrvající sucha jsou stresovým faktorem pro fungování ekosystémů říční krajiny.
Ve vztahu k povodním tuto funkci plní systém FLOREON+ vyvinutý pracovníky VŠB-TU Ostrava, který by měl být v budoucnu implementován do projektu IT4Innovations a rozšířen o řešení dalších environmentálních rizik jako jsou právě eroze půdy, svahové deformace či ekosystémová rizika. Je tedy žádoucí zanalyzovat možnosti tohoto rozšíření ve vztahu k dostupnosti datových vstupů, modelovacích nástrojů a nabídky jejich výstupů a připravit sadu postupů vhodných pro řešení dané problematiky s ohledem na použitelnost v rutinním provozu.
Problematika bude řešena s využitím nástrojů GIS a environmentálních modelů (srážkoodtokové modely, hydrodynamické modely, erozní modely, modely stability svahů a ekologické modely). Navržené postupy budou spoluvyvíjeny s partnery – zejména ČHMÚ, HZS ČR, AOPK a VÚLHM a finálně připraveny k migraci na projekty FLOREON+ a IT4Innovations, které slouží ke krizovému řízení a rozvoji regionu.
Členové řešitelského týmuIng. Peter Bobáľ
Ing. Martin Ďuricha
Ing. Michal Podhorányi, Ph.D.
Mgr.Ing. Jozef Richnavský
Mgr.Ing. Jozef Richnavský
RNDr. Boris Šír
doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavními cíli projekt jsou:
• přehled dostupných modelovacích nástrojů, jejich srovnání a určení vhodnosti použití jednotlivých modelovacích nástrojů pro řešení dané problematiky s ohledem na potřebu nasazení do rutinního provozu
• testování použitelnosti modelů vzhledem k požadavkům a dostupnosti vstupních dat na straně jedné a k nabídce použitelných výstupů na straně druhé
• ověření vhodnosti vybraných modelů a metod na pilotních územích

Postup řešení:
Základním východiskem k řešení projektu je kvalitní znalost teoretického pozadí řešené problematiky, tedy mechanismů studovaných hydrometeorologických situací a environmentálního modelování obecně, stejně tak jako pochopení požadavků cílového „odběratele“ výstupů řešeného projektu, tedy systému FLOREON+ a IT4Innovations. Dalším krokem je analýza výchozích podmínek, čili posouzení kvality a dostupnosti dat o modelovaných procesech a pilotních povodích, analýza možností modelovacích a GIS nástrojů a výběr vhodného modelovacího aparátu. Výsledky jmenovaných analýz budou východiskem k definování základního konceptu řešení problematiky a návrhu scénářů modelování. Na toto by mělo navázat vlastní modelování sestávající se ze zpracování vstupních dat, výstavby modelů, vlastních simulací, kalibrací modelů a ověření jejich výsledků.
Při řešení projektů se počítá s návazností na lesnicko-hydrologický výzkum VÚLHM a VŠB. Dosažené výsledky by měly být aplikovány při řešení projektu FLOREON+ a IT4Inovations.

Harmonogram prací:
1. Výběr pilotních území, vzhledem na dostupnost a existenci potřebných dat
2. Získání potřebných dat
3. Implementace získaných dat do vybraných modelů
4. Proces modelování sledovaných environmentálních procesů na reálných datech
5. Proces modelování sledovaných environmentálních procesů při různých navrhovaných scénářích
6. Kalibrace modelů a verifikace získaných výsledků
7. Porovnání výstupů z jednotlivých modelů a výběr těch nejvhodnějších
8. Popis dosažených výsledků a zhodnocení možností jejich využití v rámci projektů FLOREON+ a IT4Innovations
9. Porovnání vybraných výsledků s reálným stavem v krajině
10. Tvorba výstupů (mapových, tabelárních, grafů a jiných)

Stručný popis předpokládaných výsledků
• Předpokládá se publikace výsledků výzkumu v některých z odborných periodik v kategori A1, A2 se zaměřením na problematiku geografických informačních systémů, vodní hospodářství, hydrologie, životního prostředí a geografie (např. některé z periodiky jako Vodní hospodářství, Soil and Water Research, Zprávy lesnického výzkumu, Acta Montanistica Slovaca, Applied Geography aj.). Dílčí výsledky je plánováno prezentovat na konferencích HydroPredict 2010 a Říční krajina 2010.
• Předpokládá se tvorba tematických map zranitelnosti území při výskytu extrémních hydrometeorologických situací (přívalové srážky a dlouhotrvající sucho). Hodnocena bude zranitelnost území ve vztahu ke sledovaným environmentálním procesům. Těmi jsou zejména zrychlená eroze půdy, svahové pohyby a deformace, extrémní odtok z povodí a také na ně navazující nezanedbatelné geoekologické procesy a ekosystémové odezvy.
• Předpokládá se návrh standardizovaného postupu při hodnocení sledovaných environmentálních rizik s cílem jeho možného využití pro rutinní provoz v rámci krizového řízení v systému FLOREON+ a IT4Innovations. Předpokládá se, že uvedený návrh by měl obsahovat seznam vhodných modelovacích nástrojů, nároky na kvalitu, kvantitu a formát potřebných vstupních dat a samotný postup při tvorbě výsledných map zranitelnosti území.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
27200,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7200,-6800,-
2. Stipendia175000,-175000,-
3. Materiálové náklady30000,-46650,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek71800,-12900,-
5. Služby30000,-78850,-
6. Cestovní náhrady30000,-24800,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory41000,-41000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-4000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady410000,-
Uznané náklady410000,-
Celkem běžné finanční prostředky410000,-410000,-