Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010188
Název projektuOvěření možností datové analýzy v prostředí MS SQL SERVER 2008 aplikovanou prostřednictvím Business Intelligence
ŘešitelBelaj Pavel Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuTestování možností MS SQL SERVER 2008 v oblasti Business Intelligence.
MS SQL SEREVER 2008 představuje komplexní databázové řešení, integruje v sobě pokročilé možnosti analýzy dat pod jménem Business Intelligence.
Termín Business Intelligence (BI) poprvé v roce 1989 definoval Howard Dresner ze společnosti Gartner Group jako "sadu konceptů a metodik, které zlepšují rozhodovací proces za použití metrik nebo systémů založených na metrikách." Je to proces transformace dat na informace a převod těchto informací na poznatky prostřednictvím objevování. Účelem procesu je konvertovat velké objemy dat na poznatky, které jsou nezbytné pro koncové uživatele. Tyto poznatky můžeme pak efektivně využít například v procesu rozhodování. S problematikou BI jsou úzce spojeny datové sklady.
Datový sklad je podnikový strukturovaný depozitář subjektově orientovaných, integrovaných, časově proměnných, historických dat použitých pro získávání informací a podporu rozhodování. V datovém skladu jsou uloženy atomické a sumární údaje. Údaje se získávají a ukládají do produkčních (provozních) databází, které mohou být v různých odděleních firem, nebo dokonce v různých geografických lokalitách.
Tyto údaje v pravidelných intervalech shromáždíme, předzpracujeme a zavedeme do datového skladu. Datový sklad je v podstatě také databáze, jen je organizována podle trochu jiných pravidel, tabulky například nemusí být normalizované.

Projekt bude rozdělen na několik částí které budou postupně popisovat možnosti: datových zdrojů, normalizaci dat, analýzu dat, prezentaci dat, možnosti rozhodování a plánování.
Část projektu bude věnována reportovacím možnostem MS SQL Server 2008.
Projekt bude také řešit možnosti klientského přístupu k datům které se nacházejí na serveru, klientský přístup se bude provádět pomocí MS Excel.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Ardielli
Ing. Pavel Belaj
doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládaným výsledkem je zjištění, zda je možné a vhodné využít tyto nové technologie typu Business Intelligence v prostředí GIS aplikací. Metodika a navrhované postupy a vybrané technologie budou ověřeny pomocí ukázkové aplikace, která bude využívat dostupné datové zdroje MPSV. Výsledky budou publikovány v závěrečné technické zprávě projektu.
Snahou řešitelů je zacílit výsledky výzkumu k tématu disertačních prací a zabývat se danou problematikou hlouběji.

Výsledky budou prezentovány na některých národních a mezinárodních konferencích konaných např:
• GIS Ostrava 2011
• 19. konference GIS ESRI v ČR, Praha
• IT Konference - Software Architect & Developer Forum 2010
• Vědecko-odborné konference s mezinárodní účastí Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010, Technická univerzita Košice

Výsledky budou dále publikovány v národních a zahraničních odborných časopisech např. GeoScience Engineering, Acta Montanistica, Geografie, Journal of Database Management.


Postup řešení:
• Rešerše
• Průzkum a studium využitelných technologií
• Studium problematiky business intelligence
• Posouzení a příprava datových podkladů
• Posouzení využitelnosti v prostředí GIS aplikací

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
27200,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7200,-6800,-
2. Stipendia90000,-90000,-
3. Materiálové náklady10000,-30662,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek16000,-15070,-
5. Služby25200,-11748,-
6. Cestovní náhrady15000,-29120,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22600,-22600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady226000,-
Uznané náklady226000,-
Celkem běžné finanční prostředky226000,-226000,-