Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010184
Název projektuVýzkum klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji a vybraných oblastí Bavorska s využitím GIS
ŘešitelŠvec Pavel RNDr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumu Klíšťata a klíšťaty přenášené patogeny (zejména klíšťové encefalitidy a Lymeská borrelióza) představují vážná zdravotní rizika v mnoha evropských zemích, včetně České republiky. Ve většině evropských zemí je v poslední době pozorován setrvalý nárůst počtu případů těchto onemocnění. Česká republika patří dlouhodobě k zemím s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy (průměr z let 1999-2008: 645 případů ročně) i Lymeské borreliózy (průměr z let 1999-2008: 3 662 případů ročně) (EPIDAT, Státní zdravotní ústav, Praha). Jihočeský kraj je v rámci republiky oblastí s dlouhodobě nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy.

V současnosti probíhá na území Jihočeského kraje projekt s názvem „Klíšťata a jimi přenášena infekční onemocnění v podmínkách Jihočeského kraje“ na kterém odpovědný řešitel pracuje ve spolupráci s níže uvedenými institucemi. Studenti z řad řešitelského týmu na něm spolupracují v rámci semestrálních projektů. Do výše uvedeného projektu je zapojen i Jihočeský kraj a celému projektu je věnována mediální podpora, jak v periodikách (MF DNES, časopis Vesmír) tak i televizních relacích (ČT1), což může vést i k medializaci dalších partnerů jako je VŠB-TU v případě podpoření předkládaného projektu.

Výzkum bude realizován ve spolupráci s Mgr. Václavem Hönigem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zároveň s Biologickým centrem AV ČR, v Českých Budějovicích (bez nároků na finanční požadavky).
Členové řešitelského týmuVeronika Koteková
Bc. Ondřej Masař
RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu) Cílem tohoto projektu je modelování predikce rizika klíšťové encefalitidy, jak pro oblasti Jižních Čech, tak i pro vybrané oblasti Bavorska. V modelu bude využíváno mapové algebry pro predikci rizika přenášení klíšťové encefalitidy. Pro oceňování vstupních vrstev kvalifikovaného odhadu (včetně jeho zpětného ověření). Fyzickogeografická složka bude modelována (nadmořská výška, vegetační pokryv, klimatická data) odděleně a jejím výsledkem by měla být klasifikace (mapa) přírodního rizika nákazy. Socioekonomická (biologická) složka bude modelována také odděleně (počet obyvatel, atraktivity cestovního ruchu, počet případů klíšťové encefalitidy) a bude reprezentovat lidskou složku rizika nákazy. Obě popisované složky budou vytvářet mapu predikce rizika nákazy klíšťové encefalitidy. Významnou složkou výzkumu je také terénní ověření výsledných modelovaných hodnot a jejich vzájemná komparace (Na území Jihočeského kraje bylo v roce 2007 vytvoření 30 testovacích ploch pro sběr klíšťat, kde byl sbírán biologický materiál). Zajímavé výsledky umožní srovnání stavu výskytu klíšťové encefalitidy v Jihočeském kraji a v Bavorsku. Cílem by také mělo být odhalení ohnisek nákaz klíšťové encefalitidy ve studovaném území (klíšťová encefalitida je přírodně ohniskovou nákazou). Výzkum bude probíhat společně s partnery výše uvedených institucí, což umožní také zjednodušení a zvýšení publikační aktivity.

Časový postup prací:
únor, březen – shromáždění všech potřebných statistických a geografických dat a jejich analýza
duben, květen – tvorba gridu potřebných pro analýzy, reklasifikace rastrů, kvalifikované ohodnocení vstupních vrstev
červen, červenec, (srpen) – modelování predikce rizika klíšťové encefalitidy a jeho ověřování
srpen, září, říjen – příprava publikace dosažených výsledků, prezentace na konferencích
listopad, prosinec – dokončování recenzních řízení odeslaných rukopisů a ukončení projektu

Řešitelé hodlají využít synergických efektů spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR a již dosažených výsledků a publikací v rámci dosavadního výzkumu.
Dále řešitelé předpokládají publikaci výsledků v odborných časopisech zaměřených na aplikaci geografických informačních systémů, biologii a epidemiologii nákaz typu: Vector Borne Zoonotic Diseases, International Journal of Infectious Diseases, Journal of Medical Microbiology, Journal of Applied Microbiology, případně Central European Journal of Public Health, Geografie (Sborník české geografické společnosti). Hlavní snaha by měla být zaměřena na dosažení publikace v impaktovaném časopise.
Dosažené výsledky by měly být prezentovány v rámci některých vybraných konferencí (XXII. sjezd České geografické společnosti Ostrava 2010, 19. Konference GIS ESRI ČR)

Poznatky dosažené v rámci projektu bude možné aplikovat pro účely Jihočeského kraje (zejména pro oblast cestovního ruchu) a také v epidemiologii.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
24120,-24120,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)18000,-18000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6120,-6120,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady4380,-13130,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek52000,-49900,-
5. Služby36500,-33400,-
6. Cestovní náhrady32500,-33950,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20500,-20500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady205000,-
Uznané náklady205000,-
Celkem běžné finanční prostředky205000,-205000,-