Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010182
Název projektuVerifikační standardy metody DEM v oblasti procesů partikulárních hmot
ŘešitelRozbroj Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je autorský podíl na návrhu a rozpracování nových verifikačních metod simulací procesů partikulárních hmot. Metoda je rozpracovávána v partikulárních hmotách v celé oblasti řešených problematik včetně nano, bio, makro i kosmických procesů. Byl vytvořen mezinárodní vědecký tým, který se zaměřuje na integraci absolventů doktorského studia (postdoc) i studentů doktorských a magisterských zaměření s důrazem na interdisciplinaritu týmů. V rámci projektu jsou sledovány tři výchozí oblasti :
-oblast rozvoje matematických modelů a simulačních prostředků
-oblast rozvoje verifikačních prostředků základních úloh
-oblast podpory simulačních prostředků pro zásadní podporu aplikačních možností pro inovačního podnikání.

Výzkum matematických metod je soustředěn na několik západoevropských univerzit (např. Londýn, Edinburg, Stuttgart, Twente) do rozvoje verifikačních metod se zaměřením na studium tření je zapojena i Laboratoř sypkých hmot, FS, VŠB-TUO.

V roce 2009 byl v EU přihlášen patent ochraňující metodu a zařízení pro verifikaci výsledků matematických simulací a výzkum tvarové a materiálové optimalizace technických řešení.

Předmětem výzkumu tohoto projektu bude pro tým Laboratoře sypkých hmot výzkum verifikačních prvků:
-statická optimalizace tvarů
-dynamická optimalizace tvarů a vlastnosti kontaktních ploch
-vytvoření metody a technických řešení pro verifikaci základních prvků simulací partikulárních hmot (propad, zdroj, oblouky, tvar částic, vazby mezi částicemi, vazby mezi plochou a souborem částic).
Členové řešitelského týmuIng. Jan Blokeš
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Ing. Petr Günther
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)-prohloubení integrace do mezinárodních výzkumných skupin
-prezentace výsledků na mezinárodních sympoziích zaměřených na doktorandy
-prezentace na mezinárodním kongresu partikulárních hmot (Chisa, PowTech aj.)
-návrh a ověření verifikačních zařízení
-technická realizace verifikačních fragmentů pro srovnávací experimenty k simulačním modelům
-návrh experimentálních zařízení k provedení systému experimentů pomocí zařízení, na něhož je podána přihláška patentů u Evropského dvoru
-podání přihlášek užitných vzorů
-podání přihlášek patentů s cílem uhájení
-vytvoření funkčních vzorků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16350,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4350,-0,-
2. Stipendia32000,-48350,-
3. Materiálové náklady49000,-49764,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek139450,-190544,-
5. Služby27000,-31148,-
6. Cestovní náhrady21000,-26135,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35600,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)35600,-10059,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady356000,-
Uznané náklady356000,-
Celkem běžné finanční prostředky356000,-356000,-