Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010179
Název projektuMetodika vyhledávání podkladových dat pro provedení analýzy potenciálního rozvoje území, aplikovaná na vybranou oblast slezské části Moravskoslezského kraje s výstupem v GIS prostředía rozvojových dokumentů v území slezské části Moravskoslezského kraje
ŘešitelTichá Blahutová Jana Ing.
Školitel projektuIng. Vladimír Koudela, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na podporu a individuální rozvoj vzdělání mladých talentovaných doktorandů oboru městského inženýrství v oblasti architektonicko-urbanistické, socioekonomické a veřejné infrastruktury ve vazbě na rozvoj slezské části Moravskoslezského kraje.

Předmětem výzkumu je zpracování metodiky vyhledávání podkladových dat pro provedení analýzy potenciálního rozvoje území. Tyto analýzy mohou napomoci při zpracování rozvojových plánů měst a obcí včetně podnikatelské sféry a výrazně tak posílit socioekonomické stránky regionů. Výsledky mohou poskytnout návod pro řešení nejčastějších problémů s nedostatečným přístupem k informací o území a o dostupnosti území, jako takového. Stávající přístupy jsou z hlediska potřeb dlouhodobého rozvoje, dlouhodobého veřejného zájmu i komunálních potřeb překonané a je zapotřebí navrhnout takové nástroje a metody, které pomohou zvýšení účinnosti rozvojových dokumentů, např. oživení pracovního trhu, zvýšení mobility pracovních sil a zároveň povedou k hospodárnému užívání území a spotřebě materiálních statků, energií, finančních prostředků apod.

Tento projekt si dále klade cíl získaná data archivovat v jednotné geodatabázi a poskytnout je ke studijním a výukovým účelům pedagogům, studentům VŠ a dále je možné výstup nabídnout správním orgánům v řešené oblasti.
Členové řešitelského týmuIng. Jana Tichá Blahutová
Ing. Jan Toman Caha
Ing. Jan Česelský, Ph.D.
Ing. Vladimír Koudela, CSc.
Ing. Jan Lemka
Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
Ing. Tomáš Seidler, Ph.D.
Ing. Jiří Tichý
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním výstupem projektu bude metodika sběru a hodnocení datových podkladů. Ověření metodiky na vybrané oblasti slezské části Moravskoslezského kraje. Součástí výstupu bude návrh prostorové geodatabáze ve sjednoceném formátu dat, publikované na statických mapových výstupech a webovém serveru.


Za tím účelem je zapotřebí splnit tyto dílčí cíle:
1. Vyhledání podkladových materiálů vývoje sídelní struktury (příp. struktury osídlení) včetně demografie
2. Vyhledání podkladových materiálů koncepce rozvoje sociální infrastruktury (občanská vybavenost)
3. Vyhledání podkladových materiálů dopravní infrastruktury
4. Vyhledání podkladových materiálů technické infrastruktury
5. Vyhledání podkladových materiálů rozvoje krajiny (přírodní a životní prostředí) CHKO, ÚSES

Kritéria analýzy budou zjištění současného stavu, zjištění potřeb a udržitelnost v existujícím prostředí. Zhodnocení pasportu dopravní infrastruktury (pozemních komunikací) a kapacitní zatížení vybraných komunikací

Postup tvorby prostorové databáze a mapových výstupů:
- analýza dostupných dat, registrů a webových služeb
- shromáždění a revidování potřebných podkladů (Základní mapy ČR, ortofotomapy, digitální katastrální mapu, topografické mapy, mapy správců inženýrských sítí, atd…..)
- sjednocení formátu dat a zpracování samotných dat
- definování datového slovníku pro tvorbu jednotné geodatabáze
- návrh prostorové databáze
- import získaných dat do vytvořené geodatabáze (využití ArcSDE ve vlastnictví katedry městského inženýrství)
- tvorba statických mapových výstupů sebraných dat
- publikování dat na webovém serveru

Časový harmonogram:
Definování řešené oblast - březen 2010
Vyhledávání datových podkladů - březen až červen 2010
Vypracování metodiky - květen až srpen 2010
Ověření metodiky - srpen až říjen 2010
Sjednocení formátu dat - září až říjen 2010
Definování datového slovníku - listopad 2010
Tvorba mapových výstupů - listopad až prosinec 2010
Publikování dat na web. server - prosinec 2010

Výsledky budou publikovány v recenzovaných časopisech např. Urbanismus a územní rozvoj, Časopis stavebnictví a ve Sborníku vědeckých prací FAST VŠB-TUO.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,-16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-4080,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady13758,-13758,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek36008,-36008,-
5. Služby4080,-4080,-
6. Cestovní náhrady14534,-14534,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20240,-20240,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady204700,-
Uznané náklady204700,-
Celkem běžné finanční prostředky204700,-204700,-