Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010175
Název projektuSocio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů.
ŘešitelAdamovský Jiří Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuInterdisciplinární výzkum investorského zázemí a investičních aktivit na území ostravské aglomerace. Jedná se o evaluaci vztahů a vlivu sociálního prostředí aglomerace k ekonomickým aspektům průmyslových zón a high-road investic.

Předmětem zájmu budou velké investice průmyslového charakteru a high-road investice, jež vytvářením vyšší přidané hodnoty přispívají k udržitelnému rozvoji regionu. Multifaktorová analýza zázemí bude zaměřena na posouzení pracovního potenciálu oblasti, sociální infrastruktury a služeb, kvality a atraktivity průmyslových zón, úrovně technické a dopravní infrastruktury, environmentálních kvalit, cenových podmínek, apod. V kontextu s výše uvedeným bude zkoumán vliv přítomnosti investorů a jejich činností na charakter a vývoj regionu.

V rámci případové studie bude determinováno a vyhodnoceno socio-ekonomické prostředí jádra Ostravské aglomerace s detailním zaměřením na městský obvod Ostrava-Jih a přilehlou průmyslovou zónu Hrabová.

Z hlediska transformace regionu se jedná o aktuální problematiku, jejíž řešení by mohlo napomoci rozvoji této oblasti.

Snahou řešitelů je zacílit předmět výzkumu k tématu disertačních prací a zabývat se vybranou problematikou hlouběji a interdisciplinárně.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Adamovský
Ing. et Ing. Barbora Dvořáková
Ing. Lucie Rýcová
doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
Bc. Lucie Jedličková
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Ing. Adriana Kožušková
Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Ing. Vendula Rusková
prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem práce je navržení socio-ekonomické metodologie evaluace potřeb a aktivit investorů, pomocí níž bude následně vyhodnocena situace v ostravské aglomeraci.

Předpokládaným výsledkem je vytvoření databáze hodnotících indikátorů vztahujících se k cíli práce, workshop k tématu uspořádaný v rámci Klubu regionalistů pořádaných katedrou 118, vystoupení a publikace výzkumu na Mezinárodní konferenci doktorandů MEKON 2010 (v českém jazyce) a na zahraničních konferencích ERSA 2010 (v anglickém jazyce), případně na International City-Break Conference-Business and Society in a Global Economy (v anglickém jazyce), a výsledná publikace vzešlá z výzkumu. Předpokládané publikační výstupy: článek v recenzovaném časopise ze seznamu recenzovaných periodik, článek v recenzovaném časopise Regionální disparity.

Publikační výstupy dle předpokládaných bodů (dle RVVI).
Adamovský, Holešínská
- článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science& Humanities (8b.)
- článek v recenzovaném časopise (4b.)

Základním kritériem výzkumu je multidisciplinární přístup, který zahrnuje řadu procesů a vztahů, jež mohou být pro investorské zázemí a investiční rozhodování důležité. K řešení tématu byly vybrány kvalitativní i kvantitativní metodické přístupy, jež se budou opírat o analýzu dostupných informací, odborné literatury a statistických dat.

Kvalitativní výzkum bude proveden formou polostrukturovaných rozhovorů s relevantními aktéry. Bude tedy zkoumána strana poptávky, tvořená reprezentativním vzorkem investorů, kteří svým postavením a působností hrají důležitou roli v aglomeraci. Cílem rozhovorů bude identifikace klíčových faktorů jejich investičního rozhodování.

Kvalitativní výzkum bude realizován i na straně nabídky, kdy budou polostrukturované rozhovory prováděny s představiteli regionálních institucí, jejichž jednání má na rozvoj regionu přímý dopad. Rozhovory budou doplněny o analýzu dostupných informací a dat. Nedílnou součástí bude identifikace institucionálního zázemí.

Analýza prostředí je postavena na vyhodnocení vývoje a současné situace ekonomického, sociálního a environmentálního klimatu. Pomocí faktorové analýzy budou stanovovány hodnotící indikátory, a to na základě dostupných statistických dat a výsledků již provedených studií vztahujících se k řešené problematice. Způsob jejich stanovení se bude opírat například o výzkumné práce docenta Milana Viturky či profesora Jiřího Musila. Jednotlivým indikátorům budou přiřazovány váhy podle jejich významu pro řešenou problematiku. Význam indikátorů bude určen na základě polostrukturovaných rozhovorů a nepřímo pomocí statistických ukazatelů.

Základními zdroji informací a dat budou Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Regionální informační servis, agentura CzechInvest, úřady práce.

Vzájemné závislosti a odhady vztahů budou dokazovány pomocí korelační a regresní analýzy, pro platnost stanovených hypotéz bude využit chí-kvadrát test. Vybrané statistické ukazatele budou komparovány na okresní a krajské úrovni.

Výzkum bude využívat propojení statistických dat a prostorové struktury s využitím GIS. Zapracováním analytických výsledků do prostorových schématů by měl vzniknout podrobný, ale velmi dobře interpretovatelný materiál.

Výsledky budou uplatněny v teoretické rovině jako výukový materiál a jelikož výzkum reflektuje zásady regionální politiky, mohou být uplatnitelné v regionálních institucích při přípravě strategických dokumentů.

Časový harmonogram projektu 1.1.-14.12.2010
ČINNOSTI V RÁMCI PROJEKTU
Rešerše literatury - 1.1.-31.3.
Zpracování metodologie, výběr a tvorba indikátorů - 1.1.-30.6.
Sběr a zpracování dat - 1.3.-31.10.
Analýza prostorové struktury s využitím GIS
a existujících statistik - 1.6.-31.10.
Vyhodnocení, ověření metodiky, finalizace výstupu - 1.10.-14.12
Prezentace výsledků na worshopu - XI. 2010
Prezentace projektu na konferencích - II., VIII., XII. 2010

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
34000,-34100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-30600,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9000,-3500,-
2. Stipendia180000,-180000,-
3. Materiálové náklady2000,-30557,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek9000,-7358,-
5. Služby35000,-12890,-
6. Cestovní náhrady55000,-50095,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-