Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010170
Název projektuKomparace vývoje služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice a Německu
ŘešitelDoleželová Hana Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPROJEKT BYL FINANCOVÁN ZE DVOU ZDROJŮ: 7 TIS. KČ BYLO FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ SPECIFICKÉHO VÝZKUMU (SGS) A 138 TIS. KČ Z FONDU ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ.

Již více než 5 let jsou služby v obecném zájmu předmětem intenzivních debat na úrovni Evropské unie. Služby v obecném zájmu stojí bezesporu v centru evropského modelu společnosti a poskytování vysoce kvalitních, udržitelných a cenově dostupných služeb v obecném zájmu se považuje za základní prvek ve snaze o dosažení sociální a teritoriální soudržnosti napříč EU-27, stejně jako při úsilí o dosažení konkurenceschopného evropského hospodářství. Služby v obecném zájmu lze dále dělit na služby v obecném hospodářském zájmu a služby v obecném nehospodářském zájmu.
Služby v obecném hospodářském zájmu lze definovat jako služby, které jsou vytvořeny za účelem tvorby zisku, tzn. jsou poskytovány tržně za úplatu, ale zároveň plní specifické úkoly v obecném zájmu. Pojem služba v obecném hospodářském zájmu se vztahuje i na každou ekonomickou činnost, která spadá pod závazek veřejné služby, tzn. závazek poskytovatele, který jej přijal ve veřejném zájmu a který by jej jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal či jej přijal pouze zčásti. Služby v obecném hospodářském zájmu tak zahrnují širokou škálu aktivit od velkých síťových odvětví jako jsou energetika, telekomunikace, doprava a poštovní služby až po zásobování vodou, odpadové hospodářství, veřejnoprávní vysílání či sociální bydlení.
Projekt bude vycházet z předpokladu, že v ČR ale i jiných zemích EU (jmenovitě v Německu) došlo v posledních letech k podstatným změnám v procesu zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu. Tyto změny jsou především důsledkem vlny reforem veřejné správy (v České republice zejména zrušení okresních úřadů, v Německu přechod na jednotný zemský systém). Dochází k odstátnění poskytovatelů části služeb v obecném zájmu, některá odvětví těchto služeb prochází liberalizací a postupnému otevírání konkurenčnímu tržnímu prostředí. Řada služeb v obecném hospodářském zájmu i nadále zůstává doménou veřejného sektoru. Na trzích těchto služeb často existuje dominantní poskytovatel, jež ovládá většinu celého trhu, či dokonce tzv. přirozený monopol (zejména ve velkých síťových odvětvích).
Projekt vychází z různorodých situací na trzích jednotlivých služeb v obecném hospodářském zájmu a bude přispívat k vytvoření jednotného koncepčního rámce pro zabezpečování a poskytování těchto služeb. Také z legislativy Evropské unie vyplývá povinnost orgánů EU a členských států dbát na správné fungování služeb v obecném hospodářském zájmu a vytváří se tlak na liberalizaci těchto služeb, zejména síťových odvětví (energetika, doprava, poštovní služby, telekomunikace). Evropská komise považuje pro tyto sektory za blahodárné, otevřou-li se hospodářské soutěži a předpokládá, že zavedení konkurence se automaticky pozitivně projeví v ceně a kvalitě služeb. Zároveň se rozvíjí debata, zda je tato strategie rozvoje služeb v obecném hospodářském zájmu optimální, resp. v jakém rozsahu a jakou formou jednotlivé služby v obecném hospodářském zájmu liberalizovat a tudíž otevřít tržně konkurenčnímu prostředí a zároveň zajistit ochranu obecného zájmu na liberalizovaných trzích.
Při řešení projektu vycházíme z pracovní hypotézy, že se situace v členských zemích Evropské unie v poskytování a financování služeb v obecném hospodářském zájmu značně liší. Doposud však nebyl proveden žádný ucelený výzkum, jenž by v jednotlivých členských zemích Evropské unie zmapoval strukturu poskytovatelů, konkurenční prostředí, financování jednotlivých služeb v obecném hospodářském zájmu či roli veřejných autorit v poskytování těchto služeb.
Rešitelka se seznámila s průzkumem Evropské komise "MAPPING OF PUBLIC SERVICES" (IS CO-FUNDED UNDER A CALL FOR PROPOSAL FROM THE DIRECTORATE-GENERAL EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPORUNITIES UNDER THE „CODE“ VP/2008/01.) a v roce 2009 se na něm spolupodílela. V jeho rámci byly zkoumány vybrané služby v obecném zájmu v České republice. Nicméně provedený výzkum nebyl zcela vyčerpávající, proto by předkládaný projekt na tento výzkum navázal a prohloubil jej, se specifikací pouze na odvětví služeb v obecném hospodářském zájmu.
Z dostupných pramenů Evropské unie (zejména Eurostatu a dalších) jsme porovnali poskytování a organizaci služeb v obecném hospodářském zájmu ve vybraném vzorku členských zemí Evropské unie (Rakousko, Francie, Itálie, Německo) – zemí u kterých je všeobecně oceňována vysoká kvalita a dostupnost služeb v obecném hospodářském zájmu. Následně jsme dospěli k názoru, že výsledky dosažené za Německo jsou nejkvalitnější a systém služeb v obecném hospodářském zájmu nejpropracovanější. Proto bude provedena obdobná analýza za Českou republiku a vybrané ukazatele za tyto služby budou porovnány.
Cílem projektu je
a) provést analýzu jednotlivých odvětví služeb v obecném hospodářském zájmu poskytovaných na území ČR v etapách časového vývoje v letech 1918 - 2008, se zaměřením na strukturu poskytovatelů a financování služeb v obecném hospodářském zájmu.
b) následně provést komparaci situace v České republice s výsledky dosaženými v Německu v tomtéž časovém období za účelem stanovení společných a rozdílných znaků v oblasti poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice.
Je předpokládána tato metodika výzkumu:
1. Rešerše dosavadních výzkumných prací
2. Zpracování dat z Českého statistického úřadu, Eurostatu a expertíz resortních ministerstev
3. Komparace s výsledky dosaženými v Německu
4. Vyhodnocení dat
Projekt by měl přinést kvantifikovatelné údaje, resp. kvalitativní poznatky z jednotlivých odvětví služeb v obecném hospodářském zájmu, zejména z hlediska časového vývoje v aspektech struktury poskytovatelů a financování a přispět tak k lepšímu pochopení, které by měly vést nalezení vhodného způsobu liberalizace vybraných služeb v ČR.
Výsledky projektu budou průběžně prezentovány na domácích, případně zahraničních odborných a vědeckých konferencích a závěrem bude výzkum směřovat k vydání monografické publikace (2011).
Členové řešitelského týmuIng. Hana Doleželová
prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem projektu bude splnění následujících cílů:
- Vytvořit ucelený přehled o situaci v jednotlivých odvětví služeb v obecném hospodářském zájmu v etapách časového vývoje v letech 1918 - 2008, se zaměřením na strukturu poskytovatelů a financování služeb v obecném hospodářském zájmu.
- Poznatky následně komparovat s dostupnými výsledky za Německo.
Prezentace výsledků projektu:
- Prezentovat výsledky prostřednictvím vydání monografické publikace v rozsahu 100 – 120 stran – dle RVV odborná kniha v českém jazyce (v roce 2011). (20 bodů dle RVV)
- Na základě výsledků projektu zpracovat článek, který bude nabídnut k publikaci do neimpaktovaného recenzovaného periodika. (4 body dle RVV)
- Přednést výsledky na tematicky zaměřených domácích konferencích a min. 1 zahraniční konferenci v anglickém jazyce.
Postup řešení a časový harmonogram
leden 2010
Příprava na realizaci výzkumného projektu
únor – duben 2010
Rešerše a studium odborné literatury a zdrojů
květen – říjen 2010
Vlastní výzkum a průběžné prezentace výsledků
listopad 2010
Vyhodnocení projektu a průběžné prezentace výsledků
prosinec 2010
Závěrečné práce, příprava monografické publikace

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
32640,-32400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)24000,-24000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8640,-8400,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady4860,-5806,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby38000,-36489,-
6. Cestovní náhrady5000,-5805,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14500,-14500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady145000,-
Uznané náklady145000,-
Celkem běžné finanční prostředky145000,-145000,-