Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010167
Název projektuSoudobá koncepce konkurenčních podnikatelských potenciálů průmyslových podniků
ŘešitelMikoláš Zdeněk prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuSoučasný stav podnikání v Moravskoslezském regionu je ovlivněn příchodem zahraničních investorů, současnou ekonomickou krizí a rozvojem komunikačních a informačních sítí. Všechny tyto jevy probíhající v podnikatelském prostředí zasahují do existujících pravidel podnikání a tím ovlivňují chování podnikatelských subjektů. Vlastníci a manažeři průmyslových podniků jsou nuceni hodnotit podnik z celostného pohledu, resp. neomezovat se na ekonomické ukazatele, ale postihnout vliv faktorů jiného charakteru než finančního jako např. inovační schopnost podniku, kvalita výrobků a služeb atd. Historicky pojaté produktivní faktory podniku jsou nahrazovány znalostmi, inovacemi, virtuálním časoprostorem. Úspěšnost podniku spočívá v jeho umění dlouhodobě přežít a zároveň vytvořit požadovanou úroveň suverenity a požadované mobility v podnikatelském prostředí.

Jako jedno z východisek pro řešení předkládaného projektu budou využity výstupy výzkumu katedry podnikohospodářské řešené v minulosti (věnované diagnostice a konkurenceschopnosti podniku), výstupy z projektu Grantové agentury ČR r. č. 402/08/H051 (Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem), jenž je realizován v těsné spolupráci Západočeské univerzity v Plzni (Strojní fakulta), Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta managementu a ekonomiky) a VŠB – TU Ostrava (Ekonomická fakulta).

Dosavadní výzkumy potvrdily, že nelze podnikání zkoumat pouze z pohledu ekonomických a společenských věd, ale je nutno akceptovat soudobé poznatky přírodních a technických věd. Jevy a procesy podléhají objektivním zákonitostem existence a pohybu, které jsou výrazem jednoty a vzájemných protikladných rozporů spontánnosti a řádu. Základním fenoménem spontánního řádu je potenciál, který je možno chápat jako pravděpodobnou změnu reality – schopnost výkonu nebo souhrn možností. Potenciál lze zkoumat z pohledu věcného, prostorového, časového, účinnostního a účelnostního. Podnikatelský potenciál je vázán s potenciálem podniku, podnikatele a podnikatelského prostředí umožňujícího jeho další existenci.

Naznačené skutečnosti přivedly řešitelský tým k podání tohoto projektu. Předmětem výzkumu je rozpracování teorie konkurenčních potenciálů průmyslových podniků v podmínkách Moravskoslezského kraje. Výzkum bude aplikován u vybraných podnikatelských subjektů v Moravskoslezském kraji, v rámci smluvních partnerů (Hyundai Motor Manufacturing Czech, RWE, ČEZ, Biocel Paskov, Tatra Kopřivnice, Podnikatelský inkubátor VŠB – TU Ostrava). Dále se předpokládá, že v rámci řešení navrhovaného projektu bude rozpracována softwarová podpora a rozpracovány kvantitativní metody ekonomické a manažerské analýzy podniku. Současně se uvažuje o spolupráci s vysokými školami a univerzitami v sousedních regionech Moravskoslezského kraje – na Slovensku a v Polsku (Žilinská univerzita, Akademia Ekonomiczna Katowice).

Projekt bude řešen v součinnosti s dalšími výzkumnými aktivitami katedry podnikohospodářské (GAČR r. č. 402/08/H051, katedrální projekt Teorie a praxe podnikové ekonomiky a managementu).

Výzkum v rámci projektu SGS bude směrován k rozpracování teorie konkurenceschopnosti průmyslového podniku na bázi zkoumání jeho podnikatelských potenciálů v kontextu s teorií spontánního řádu. Výzkumné aktivity budou soustředěny zejména k následujícím výzkumným liniím:
- Rozpracování modelu konkurenceschopnosti IDINMOSU na konkrétní podmínky průmyslové praxe.
- Vymezení a měření výkonnosti podniků z pohledu využití jejich potenciálů v rámci synergického (síťového) podnikání.
- Návrh softwarové podpory odhalování a vymezování rozsahu potenciálů průmyslového podniku v souladu s modelem konkurenceschopnosti IDINMOSU a s metodickými principy vymezování a hodnocení racionálního rozvoje potenciálů (GM-TREND) s využitím nástrojů Business Intelligence.

Vymezené výzkumné linie jsou sladěny s tématy doktorských disertačních prací.

Soudobá pojetí nauky o podniku a inovačního podnikání zdůrazňují nutnost věnovat pozornost kvalitativním charakteristikám zkoumaných podniků. Zvláště nutno akceptovat základní tezi teorie potenciálů (spontánního řádu), že potenciály nejsou přímo měřitelné. Akceptujíc tyto výchozí výzkumné podmínky řešitelský kolektiv bude volit metody a techniky zkoumání adekvátní těmto požadavkům:
- Výchozí rozpracování teoretické poznatkové základny (studium odborných pramenů a formulace dílčích výzkumných tezí) bude postaveno zejména na bázi kritické analýzy, dedukce a indukce, srovnání a syntézy, analogií, abstrakce.
- Následné vytvoření simulačního modelu a výpočetních algoritmů se bude opírat o principy systémového a síťového myšlení, symbolické formalizace a ideového modelování, v pokročilé fázi o tvorbu postupových diagramů.
- Testovací simulace vymezení a hodnocení potenciálů konkurenceschopnosti a měření výkonnosti budou realizovány na fiktivních datech v souladu s výchozími teoretickými podmínkami (vymezení konkurenceschopnosti IDINMOSU, pojetí spontánnosti /Pavlík/, přístup vymezení a hodnocení potenciálů GM-TREND, metriky faktorů konkurenceschopnosti dle GAČR r. č. 402/08/H051 aj.).
- Průzkum v terénu formou dotazování a sběru dat bude sloužit k získání vstupních informací pro následnou simulaci na simulačním modelu s "ostrými" vstupy a k verifikaci validity vytvořeného modelu, propočty ukazatelů výkonnosti apod.
- Průběžná (příspěvky na konferencích, články apod.), jakož i konečná (monografie) neverbální a verbální tvorba výstupů bude se opírat o metody zobecnění, diskuse, grafického a tabelárního ztvárnění, prezentace v LMS Moodle atd.

Získané výsledky budou následně publikovány v recenzovaných, případně impaktovaných časopisech (ČR, SR, Polsko, Německo, USA, Turecko, Lotyšsko aj.) a v monografii „Vybrané aspekty soudobé teorie podnikatelských potenciálů“.

Harmonogram řešení:
1. Výchozí teoretické rozpracování poznatkové základny: 1. 1. – 15. 3. 2010.
2. Vytvoření simulačního modelu: 15. 3. – 30. 4. 2010.
3. Testovací simulace: 1. 5. – 30. 5. 2010.
4. Průzkum v terénu a verifikace simulačního modelu a validity výsledků: 1. 6. – 30. 9. 2010.
5. Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky, články, monografie, moodle apod.): 1. 2. – 14. 12. 2010.
6. Vypracování závěrečné zprávy: 1. 11. – 14. 12. 2010.

Členové řešitelského týmuIng. Jiří Franek, Ph.D.
Ing. Ondřej Koubek
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Ing. Petr Němčík
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Ing. Lucie Valečková
Ing. Lucie Veličková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je rozpracovat teorii konkurenceschopnosti na bázi teorie spontánního řádu do podoby simulačního modelu a hodnocení podnikatelských potenciálů s praktickou verifikací ve vybraných průmyslových podnicích Moravskoslezského kraje.

Cíl projektu bude naplněn následujícími výstupy:

- Zpracování monografie „Vybrané aspekty soudobé teorie podnikatelských potenciálů“ s podporou v LMS Moodle - 20 b.
- Prezentace příspěvků v recenzovaných popř. impaktovaných časopisech vyplývajících z výsledků výzkumu řešitelského týmu se projednává s vydavateli v USA, Turecku, Polsku atd. Příslib publikování byl již dán vydavateli těchto časopisů (recenzovaných, impaktovaných):
- Acta academica karviniensia, OPF Karviná, SU Opava - 4 b.
- Journal of Economics & Management, The Karol Adamiecki University of Economics in Katovice - 4 b.
- příspěvky na vybraných mezinárodních konferencích - upřesněných v průběhů řešení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
65280,-64800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)48000,-48000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17280,-16800,-
2. Stipendia100800,-100800,-
3. Materiálové náklady15420,-32873,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4500,-4383,-
5. Služby43000,-38750,-
6. Cestovní náhrady28000,-15394,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-28000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady285000,-
Uznané náklady285000,-
Celkem běžné finanční prostředky285000,-285000,-