Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010164
Název projektuOptimalizace nástrojů marketingové komunikace vysoké školy
ŘešitelMusilová Michaela Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuProjekt se zabývá měřením efektivity komunikačních aktivit vysoké školy se zaměřením na vybrané cílové skupiny, kterými jsou potenciální uchazeči o studium, stávající studenti a absolventi. Bude zkoumána účinnost jednotlivých komunikačních sdělení z hlediska obsahu a formy, a to jednak v podobě hodnocení samotnými příjemci (cílovými skupinami) a rovněž jako hodnocení efektivity vynaložených prostředků. Záměrem výzkumu je provést komparaci využívaných médií a kampaní a navrhnout optimální složení a obsah jednotlivých prvků marketingového komunikačního mixu v rámci integrované marketingové komunikace. Rovněž bude vypracován komunikační model, který bude charakterizovat vliv komunikačních nástrojů na proces rozhodování studentů.
Členové řešitelského týmuBc. Anton Abík
Ing. Eva Chlebišová
Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
Ing. Jana Kyzeková
Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
Ing. Zuzana Némethová
Ing. Michaela Musilová
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Bc. Jan Valošek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvoření systému komunikačních nástrojů fakulty vysoké školy (VŠ) v rámci integrované marketingové komunikace. Nástroje budou využity k vytváření vztahů s potenciálními cílovými skupinami a zároveň k zefektivnění dosavadní marketingové komunikace pro práci se současnými cílovými skupinami. Během tohoto projektu bude měřena efektivita používaných nástrojů a následně budou dle zjištěného měření optimalizovány.
Teoretickým východiskem práce je zkoumání modelů, které předvídají, jak zákazníci (cílové subjekty komunikace) přijímají a zpracovávají dané sdělení. Reakce zákazníka ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou vlastnosti produktu, situace, ve které se zákazník právě nalézá, zájem o danou kategorii produktů a sociální, psychologické a kulturní aspekty. Existují tři typy modelů, které jsou aplikovatelné na vztah mezi potenciálním studentem a VŠ. Jedná se o modely hierarchie efektů/účinků, modely násobných atributů (vlastností) a teorie logické (zdůvodněné) aktivity (model TORA). Tyto teoretické modely budou zkoumány ve vztahu komunikace potenciální student – VŠ a ve vztahu současný student – VŠ.

Konkrétními výstupy budou:
- monografie pod názvem Optimalizace nástrojů marketingové komunikace VŠ (20 bodů),
- 2 články v odborném časopise Ekonomická revue (8 bodů),
- 2 články v cizojazyčném odborném časopise ECON,
- 4 příspěvky na odborných konferencích určených pro doktorandy (MEKON, MENDELNET, Zlín),
- 2 příspěvky na zahraniční odborné konferenci pro doktorandy (Katowice, St. Petersburg).

Projekt bude řešen v prostředí Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Výsledky však budou aplikovatelné na veškeré fakulty veřejných VŠ v ČR. V první fázi projektu dojde k shromažďování sekundárních dat, které byly získány během uplynulého období, tj. rozmezí dvou let. Díky finančním prostředkům z grantu dojde v dubnu ke spuštění webové prezentace imark.cz (internetové stránky katedry marketingu a obchodu), která bude sloužit ke komunikaci s veškerými cílovými skupinami. Po spuštění dojde k propagaci webu. Budou zřízeny online panely s cílovou skupinou současných studentů. Informace získané z online panelů budou sloužit jako primární data k projektu.
Sledování návštěvnosti webu je realizováno pomocí služby google analytics. Předmětem je sledování výkyvů v návštěvnosti webů, které jsou zapříčiněné např. vkládáním reklamy.
V průběhu řešení projektu se pořádají pravidelné komunikační aktivity zaměřené na ovlivňování cílových skupin. Prostřednictvím projektu se bude porovnávat finanční nákladovost jednotlivých nástrojů marketingových komunikačních aktivit, zjišťovat zpětná vazba, monitorovat média a následně měřit efektivita jednotlivých nástrojů. Pro sběr primárních dat budou použity různé metody marketingového výzkumu (skupinové interview - 3x focus group, dotazování, pozorování).
Zaměříme se zejména na následující cílové skupiny a aktivity fakulty, které budou sloužit jako primární data pro náš výzkum:
studenti SŠ: Den otevřených dveří (listopad - 200 dotazníků), veletrh Gaudeamus (říjen - 200 dotazníků), inzerce do časopisů určené pro studenty SŠ (září-říjen), ostatní aktivity školy (leden – únor osobní prezentace na SŠ, reklama v konkrétních médiích apod.), web pro studenty SŠ (imark.cz, sokolska33.cz, ekf.vsb.cz)
studenti VŠ: pracovní veletrhy (říjen-prosinec), konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (celý rok), časopis pro studenty VŠ (Sokolská 33 - 4x ročně), web pro studenty VŠ (sokolska33.cz, imark.cz, ekf.vsb.cz), zápis studentů do prvních ročníků (červenec)
absolventi: budování databáze absolventů (celý rok)
Pro zpracování statistických dat budou použity statistické metody – testování hypotéz, faktorová analýza, shluková analýza.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40800,-40864,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30270,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10800,-10594,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady8000,-28726,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek22000,-23507,-
5. Služby38000,-19975,-
6. Cestovní náhrady5700,-1428,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20500,-20500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady205000,-
Uznané náklady205000,-
Celkem běžné finanční prostředky205000,-205000,-