Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010156
Název projektuNumerické geometricky nelineární řešení rovinných prutových konstrukcí
ŘešitelKoubová Lenka Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Janas, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je numerické geometricky nelineární řešení rovinných prutových konstrukcí, předpokládají se deformace srovnatelné s rozměry konstrukce. Řešení bude prováděno pomocí obecné deformační metody a iteračního postupu výpočtu. Zvláštní pozornost bude věnována staticky neurčitým obloukům, u kterých bude zkoumána závislost velikosti zatížení na vznikajících deformacích, přičemž oblouk bude zatěžován různými typy zatížení.
Téma projektu odpovídá tématu doktorské disertační práce zúčastněné studentky Ing. Randýskové - nelineární řešení rovinných prutových soustav obecnou deformační metodou s využitím principu jednotkových momentů.

Harmonogram řešení:
01-06/2010 Zpracování metodiky řešení
06-09/2010 Vytvoření počítačového programu implementujícího metodiku
09-10/2010 Provádění řešení příkladů pomocí vytvořeného programu
11-12/2010 Vypracování závěrečné zprávy
01-12/2010 Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky, články apod.)
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Metodika pro numerické geometricky nelineární řešení rovinných prutových konstrukcí.
2. Vytvoření počítačového programu implementujícího metodiku.
3. Řešení konkrétních příkladů pomocí vytvořeného programu.
4. Publikace na konferencích a ve sborníku vědeckých prací FAST, využití v doktorské disertační práci zúčastněné studentky Ing. Randýskové.

Cíl projektu bude naplněn následujícím výstupem:
1) Článek v časopise hodnoceném VaV (Stavební obzor) - 4 body

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady11000,-11000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady71600,-
Uznané náklady71600,-
Celkem běžné finanční prostředky71600,-71600,-