Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010152
Název projektuNávrh využití srážkových vod v urbanizovaném území
ŘešitelChromíková Jitka Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuVýzkum bude zaměřen na dvě části:
Kvantitativní. Bude zjištěno množství využitelných srážkových vod dopadajících na sledované lokality. Bude vyčíslena využitelnost těchto zdrojů z hlediska potřeb vody pro jednotlivé činnosti (např. zalévání, praní).
Kvalitativní. Cílem bude stanovit hlavní ukazatele jakosti srážkových vod sledovaných lokalit. Na základě zjištěných výsledků bude navržena možnost jejich využití. Dále bude testována jejich případná úprava až na kvalitu odpovídající legislativním požadavkům pro vodu pitnou.
Metodika a postup prací:
1. Zvoleny odběrová místa:
Moravskoslezský kraj, Ostrava-Poruba, ČHMÚ,
Olomoucký kraj, Tovačov, rodinný dům.
V oblasti Ostrava poruba (ČHMÚ) budou srážkové vody odebrány do akumulačních nádob (sléváním jednotlivých vzorků ze srážkoměrné stanice). Srážková voda, zachycená na střeše vybraného rodinného domu, bude svedena do akumulačních nádob. V měsíčních intervalech bude měřeno akumulované množství srážek. Intervaly měření se mohou upravit dle aktuálního stavu počasí.
2. V měsíčních intervalech budou také odebrány vzorky pro anlaýzu. Odběr bude proveden z akumulačních nádob do vzorkovnic předepsaného typu (dle příslušné normy).
Přímo na místě bude stanoveno pH, konduktivita a teplota zachycených srážkových vod. Dále pak teplota prostředí.
V souladu s ČSN 757221 Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod, budou v laboratoři analyzovány základní ukazatele znečištění: rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, vápník, hořčík, chloridy, neutralizační kapacita, chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku, zákal, dusičnany, dusitany, celkový fosfor, mangan, železo apod.
Výslekdy analýz budou vyhodnoceny dle NV č. 229/2007 Sb.
3. Na základě zjištěných ukazatelů jakosti srážkových vod bude dále navržen způsob jejich využití a postup jejich další úpravy.
Členové řešitelského týmuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Ing. Pavla Šebestová
Ing. Jitka Rampáčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude navržení způsobu využití srážkových vod pro konkrétní lokality s ohledem na jejich kvalitu.
V dalším kroku bude voda upravována fyzikálně-chemickými postupy k dosažení kvality vody dle účelu jejího využití.
Závěrem budou vyhodnoceny přibližné náklady.
Výsledky budou prezentovány ve sbornících a odborných periodikách.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6800,-6800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5100,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1800,-1700,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady49500,-45000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4000,-3900,-
5. Služby52000,-60200,-
6. Cestovní náhrady5000,-1400,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14700,-14700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady147000,-
Uznané náklady147000,-
Celkem běžné finanční prostředky147000,-147000,-