Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010151
Název projektuMetodika spolehlivostního návrhu konstrukcí s aplikací na rotační skořepiny
ŘešitelSucharda Oldřich Ing. Bc., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumu Předmětem řešení projektu je vypracování a otestování metodiky parametrického návrhu konstrukcí. Navrhovaná metodika bude založena na využití nahodile proměnných vstupních dat a na pravděpodobnostním výpočtu deformací a vnitřních sil řešené konstrukce. Tato vypočtená data budou vstupem do optimalizačního výpočtu, jehož cílem je minimalizace ekonomické náročnosti konstrukce (vyjádřené zejména spotřebou materiálu) při splnění požadovaných stavebně-mechanických vlastností a normativních požadavků.
Optimalizační výpočet bude využívat simulační techniky: primárně metodu Monte Carlo, s tím že budou hledány také jiné vhodné způsoby pro snížení potřebného počtu opakovaných stavebně-mechanických výpočtů.
Metodika bude vyvíjena a testována na modelech skořepinových konstrukcí, které budou vytvořeny z prutových nebo prostorových konečných prvků (plánuje se využívání software uFEM , k ověřovacím výpočtům bude používán software ANSYS). U jednotlivých studovaných případů bude předpokládáno buď lineárně pružné, nebo nelineární chování, a to na základě požadovaných vlastností konstrukce (s využitím podmínek von Misese, resp. Chena).
Jednotlivé části řešení odpovídají tématům prací zúčastněných studentů: Ing. Valihrach – optimalizační a pravděpodobnostní výpočet; Ing. Sucharda – nelineární chování konstrukcí, aplikace normativních požadavků; Bc. Provazníková – aplikace metodiky na konkrétní úlohu skořepinové konstrukce. Úkolem doc. Brožovského bude koordinace prací a řešení složitějších částí programátorských úloh.

Harmonogram řešení:
01-03/2010 Zpracování výchozí teoretické a poznatkové základny
04-05/2010 Vytvoření metodiky spolehlivostního návrhu konstrukcí s aplikací na rotační skořepiny
05-07/2010 Provádění testovacích simulací
07-10/2010 Verifikace metodiky spolehlivostního návrhu konstrukcí a validity výsledků
11-12/2010 Vypracování závěrečné zprávy
01-12/2010 Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky, články apod.)Členové řešitelského týmuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Bc. Kateřina Provazníková
Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Ing. Jakub Valihrach
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Metodika pro optimalizovaný návrh konstrukce.

2. Ověření metodiky na konkrétních úlohách (železobetonová a ocelová skořepina), porovnání s normovým řešením (publikace na konferencích a článek v recenzovaném časopise, využití v závěrečných pracích studentů).

Cíl projektu bude naplněn následujícími výstupy:

1) Článek v časopisu hodnoceném VaV (Stavební obzor) - 4 body
2) Článek v časopisu hodnoceném VaV (Konstrukce) - 4 body

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
64320,-64320,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)48000,-48000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti16320,-16320,-
2. Stipendia8000,-8000,-
3. Materiálové náklady6894,-6894,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby11985,-11985,-
6. Cestovní náhrady3121,-3121,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8080,-8080,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady102400,-
Uznané náklady102400,-
Celkem běžné finanční prostředky102400,-102400,-