Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010149
Název projektuPřesné zhodnocení změn reliéfu terénu ve vybraných lokalitách za pomocí radarové interferometrie v kombinaci s technologií GPS
ŘešitelLazecký Milan Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuBudou zjišťovány změny reliéfu terénu (poklesy, sesuvy) v několika vybraných lokalitách na území Moravskoslezského kraje po dobu 8 měsíců v průběhu roku 2010, v intervalech 35 dnů. K tomu bude použito jak techniky fázového měření pomocí GPS přijímače, tak i metody radarové interferometrie s využitím koutových odražečů připravených optimálně pro radarový skener družice Envisat. Výsledky radarové interferometrie aplikované na jednotlivé body budou dále zpřesněny filtrováním vlivu atmosféry za pomocí údajů z GPS meteorologie (díky znalosti hodnot obsahu vodních par v atmosféře). Výsledné hodnoty tohoto parametru získané z měření geodetických GPS přijímačů umístěných při jednotlivých koutových odražečích budou mezi sebou vzájemně porovnávány pro hodnocení kvality těchto výstupů při daných podmínkách.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Ing. Milan Lazecký, Ph.D.
Ing. Milan Lazecký, Ph.D.
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- analýza přesnosti použitých metod v místních podmínkách
- analýza změn reliéfu terénu ve vytipovaných lokalitách
- publikace článků v některém z renomovaných vědeckých časopisů – např. Journal of Applied Geophysics, International Journal of Remote Sensing, Acta Montanistica Slovaca
- prezentování na mezinárodní vědecké konferenci – např. Fringe 2010

HARMONOGRAM

Leden 2010:
vyhledání vhodných míst pro průzkum změn reliéfu terénu
výroba koutových odražečů, jejich instalace v terénu

Únor 2010:
první měření (průlet družice Envisat dne 16. 2.) – 24 hodinové měření GPS přijímačů bude použito jak pro přesné určení souřadnic bodů, tak pro stanovení vlivu atmosféry na radarová měření
zhodnocení výsledků prvního měření – měřená síla odrazu koutového odražeče v porovnání s teoreticky vypočítanou hodnotou, výsledky GPS meteorologie

Březen 2010:
druhé měření dne 23. 3. – pro stanovení změn reliéfu terénu v čase je potřeba provést minimálně dvě měření s jistým časovým odstupem
pakliže nebude možno provést první měření v měsíci únor, bude toto měření provedeno jako první

Duben 2010:
první vyhodnocení měření – potvrzení použitelnosti metodiky, ladění pracovního postupu
třetí měření dne 27. 4.

Květen – Září 2010:
další měření v terénu ve dnech 2. 6., 7. 7., 11. 8., 15. 9. (je potřeba mít v zásobě dostatečný počet termínů v případě vyskytnutí se problémů)

Říjen 2010:
zpracování dat, model vývoje změn reliéfu terénu ve vybraných lokalitách, hodnocení výsledků GPS meteorologie

Listopad - Prosinec 2010:
dokumentace, publikační činnost, ukončení projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia95000,-95000,-
3. Materiálové náklady2800,-14700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-30400,-
5. Služby40000,-29600,-
6. Cestovní náhrady24000,-12100,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20200,-20200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady202000,-
Uznané náklady202000,-
Celkem běžné finanční prostředky202000,-202000,-