Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010148
Název projektuInfračervená diagnostika procesů hoření a hašení
ŘešitelBitala Petr Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuExperimentální studie procesů hoření a hašení včetně vývoje a testování vhodných technik měření in-situ v plameni jsou jedním z progresivních oborů základního výzkumu. Optické metody měření emise infračerveného (IR) záření představují slibný nástroj pro charakterizaci dílčích jevů uplatňujících se v chemicky reaktivních prostředích exotermní povahy. Předmětem navrhovaného projektu budou měření orientovaná na monitorování chemických mechanismů hoření a hašení (metodou časově-rozlišené FTIR spektroskopie a laser-diodové spektroskopie) a experimenty zaměřené na zkoumání hydrodynamických nestabilit souvisejících s přenosem tepla a hmoty v prostředí plamene (metodou IR snímkování). Takto koncipovaná měření umožní získat unikátní sady experimentálních dat a přinést nové poznatky na poli požárně-bezpečnostních věd. Aktivity plánované v rámci projektu jsou plně v souladu s tradicí a zaměřením Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Jejich realizací bude významně posílena jak vědecko-výzkumná , tak také pedagogická báze fakulty.

Členové řešitelského týmuIng. Barbora Martiníková, Ph.D.
Ing. Petr Bitala, Ph.D.
Ing. Petr Bitala, Ph.D.
Bc. Jan Dubják
Ing. Eva Baslerová, Ph.D.
Tomáš Hejzlar
Ing. Radmila Janečková
Bc. Tomáš Kollárik
doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.
Ing. Jan Skřínský, Ph.D.
RNDr.Ing. Michal Střižík, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Motivací navrhovaného projektu je koordinace experimentálně-výzkumných aktivit prováděných dosud paralelně v laboratořích FBI a na pracovišti Oddělení fotochemie, spektroskopie a iontové chemie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR (dále jen ÚFCHJH). Cílem projektu je v součinnosti obou zmíněných pracovišť realizovat, vyhodnotit a společně s interpretací získaných výsledků následně publikovat výstupy níže uvedených experimentálních úloh:

1) monitorování vybraných intermediátů a toxických produktů hoření (hašení) v chemicky reaktivním prostředí výbojového plazmatu (doutnavého výboje fluorovaných derivátů uhlovodíků a kyanosloučenin);
2) mapování hydrodynamických nestabilit plamene pohárkového hořáku a změn vyvolaných vlivem inhibice zvolenými hasebními látkami

Jako hlavní výstupy projektu jsou předpokládány publikace v odborných periodikách. V rámci řešení projektu bude připraven článek k publikování v impaktovaných časopisech (např. Combustion and Flame, Chemical Physics Letters, Journal of Fire Sciences, Fire Technology, …) tak, aby byl redakcí akceptován. Další článek bude publikovány v tématicky zaměřených periodikách nebo formou příspěvku na mezinárodní konferenci.
Jako součást projektu je uvažováno provedení adaptace stávající sestavy pohárkového hořáku nutné pro aplikaci hasebních látek v plynné fázi (inhibice plamene).

Řešení projektu bude členěno do následujících etap dle níže stanoveného harmonogramu.

- Přípravné a podpůrné práce:
Odborná literární rešerše (02/2010 - 08/2010)
Návrh adaptace sestavy pohárkového hořáků (02/2010 - 04/2010)
Návrh uspořádání pro experimenty v prostředí výbojového plazmatu (02/2010 - 04/2010)
Návrh systému pro sběr a zpracování dat (02/2010 - 06/2010) Adaptace měřících metod (04/2010 - 06/2010)
- Testování, optimalizace a metodické zlepšování:
Diagnostické techniky a schémata detekce (04/2010 - 08/2010) Pohárkový hořák (05/2010 - 06/2010)
Výbojové plazma (05/2010 - 06/2010)

- Aplikace a měření:
In-situ monitoring v plameni (07/2010 - 10/2010)
In-situ monitoring v plazmě (07/2010 - 10/2010)

- Vyhodnocování a interpretace dat: (05/2010 - 11/2010)

- Analýza a doplňující měření (06/2010 - 10/2010)

- Aktivity spojené s publikováním výstupů (05/2010 - 12/2010)

- Doporučení a závěry (11/2010 - 12/2010)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia111000,-111000,-
3. Materiálové náklady15000,-21931,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek23000,-50820,-
5. Služby0,-1627,-
6. Cestovní náhrady100000,-63622,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady249000,-
Uznané náklady249000,-
Celkem běžné finanční prostředky249000,-249000,-