Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010146
Název projektuCelulární automat pro simulaci odtoku kapaliny po zemském povrchu s využitím geoinformačních technologií
ŘešitelCirbus Juraj Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuCelulárny automat pre simuláciu odtoku kvapaliny po zemskom povrchu.

Modeli založené na princípe celulárnych automatov (ďalej len CA) vychádzajú z princípu jednoduchých lokálnych interakcií. Pomocou týchto interakcií je definovaný jeden z konečného množstva stavov jednotlivých buniek CA, ktoré tvoria jeho základ. To či dôjde ku zmene stavu bunky je dané prechodovým pravidlom, ktoré sa vyhodnocuje nad definovaným okolím bunky. U klasických CA sa predpokladá jeden typ definície okolia a jedno prechodové pravidlo. Pri zostavovaní modelu procesu by bolo vhodné pre každú individuálnu bunku kontrolovať stav modelu a upravovať tvar okolia a prechodové pravidlo, poprípade potvrdiť či dôjde k zmene stavu. Túto nadštandardnú funkciu by malo zaisťovať tzv. rozhranie CA. Navrhovaný projekt má za cieľ realizovať programové jadro CA a rozhranie CA, pomocou ktorého bude jeho funkcionalita sprístupnená bežným GIS aplikáciám. Funkčnosť navrhnutého riešenia bude overovaná na implementácii modelu pre stekanie kvapaliny po zemskom reliéfe.
Členové řešitelského týmuIng. Juraj Cirbus
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. David Vojtek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vytvorenie programového jadra a rozhrania celulárneho automatu pre prácu v GIS aplikáciách.

Cieľom projektu je vyvinúť jadro a rozhranie CA, ktorý bude schopný voľne spolupracovať s GIS aplikáciami a bude v ňom možné pri vhodnej konceptualizácii modelovaného procesu simulovať rôzne typy priestorových procesov. CA bude použitý v geoprocesnej úlohe pre modelovanie stekania kvapaliny po zemskom povrchu, založený na úlohe definovania smeru odtoku a rovnici hydrologickej bilancie.
Postup řešení:
1. analýza a detailná špecifikácia požadovaných vlastností jadra a rozhrania CA (2. mesiac)
2. návrh architektúry jadra a rozhrania CA, špecifikácie výmenných formátov dát (3. mesiac)
3. algoritmizácia CA (4.-5. mesiac)
4. programovanie kódu jadra a rozhranie CA (6.-7. mesiac)
5. analýza hydrologických faktorov, ktoré významne ovplyvňujú chovanie kvapaliny pri odtoku (hydrologická bilancia) s ohľadom použitia CA (v súčasnosti už rozpracované)
6. rozbor súčasne používaných i experimentálnych metód určovania odtoku nad rastrovou reprezentáciou reliéfu, ako základného faktoru odtoku (v súčasnosti už rozpracované)
7. formalizovanie vybraných faktorov, ktoré budú vstupom rozhrania CA (8. mesiac)
8. zostavenie sady umelo vytvorených vzorkou vstupných dát CA a prevedenie ich otestovania. Cieľom je zistenie chovanie CA v kontrolovaných podmienkach. (9.-10. mesiac)
9. prevedenie CA do formy inštalačného balíku (11.-12. mesiac)


Výsledky projektu budú publikované v časopisoch:

- Journal Of Hydrology
- International Journal of Geographical Information Science
- Vodní hospodářství

Výsledky budú prezentované na konferencii:

- International Conference on Modeling, Simulation and Control (ICMSC'10), San Francisco, USA, 20-22 October, 2010
- Říční krajina, Olomouc

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady10600,-12800,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-8800,-
5. Služby45000,-67100,-
6. Cestovní náhrady36000,-17900,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17400,-17400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady174000,-
Uznané náklady174000,-
Celkem běžné finanční prostředky174000,-174000,-