Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010141
Název projektuTřecí procesy v materiálovém inženýrství a jejich dopad na životní prostředí
ŘešitelTomášek Vladimír doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuFrikční kompozity pro brzdové systémy automobilů:
V rámci projektu budou optimalizovány a využity metody charakterizace frikčních kompozitů. Budou rozvíjeny metody analýzy chemického složení výchozího materiálu i produktů třecího procesu. Jedná se kombinaci metod prvkové analýzy, strukturní a fázové analýzy a analýzy fyzikálně chemických vlasností. Získané výsledky budou použity k posouzení vlivu jednotlivých složek kompozitu na jeho finální vlastnosti, které budou testovány na zařízení vlastní konstrukce. Výsledky analýz otěrového materiálu budou využity k posouzení negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Tyto výsledky budou sloužit k návrhu složení frikčních kompozitů přátelských k životnímu prostředí při zachování jejich mechanických vlastností.

Analýza materiálů s vysokým obsahem kovů:
Analýza materiálů vznikajících ve vysokoteplotních procesech je spojena s řadou úskalí, především z pohledu obsahu matričních prvků na jedné straně a polutantů na straně druhé. V této části projektu bude věnována pozornost vypracování a ověření metod chemické analýzy materiálů s vysokým obsahem kovů (W, Mo, Ag, Ti). Dále bude ověřena možnost využití některých analytických metod ke stanovení nízkých obsahů polutantů jako např. As, Sb, Se, Hg. Ověřené postupy budou využity k charakterizaci odpadů určených k recyklaci i případně k posouzení vlivu na životní prostředí.

Materiály vznikající při opracování kovových materiálů:
V rámci této části projektu budou posouzeny možnosti zpracování a využití materiálů vznikajících při opracování kovových materiálů třecími procesy (např. broušení) s vysokým obsahem železa. Tento materiál se z důvodu vysokého obsahu olejů v součastnosti ukládá na skládky. Po provedení detailní charakterizace, zahrnující chemickou i fázovou analýzu, bude ověřena možnost zpracování tohoto odpadu aplikací pyrolýzní technologie. Současně budou zhodnoceny odpadní produkty této technologie a jejich případný dopad na životní prostředí.
Členové řešitelského týmuIng. Lenka Faltýnková
Ing. Roman Gabor, Ph.D.
Ing. Eva Gryčová
Ing. Hana Šreková
Ing. Petra Majorová
Ing. Věroslava Foldina
Ing. Lucie Ráblová
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Ing. Martina Szabová
doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Bc. Andrea Vavrečková
Ing. Jana Kupková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vypracování metod prvkové, strukturní a fázové analýzy, které budou sloužit k charakterizaci materiálů frikčních materiálů a materiálů uvolňovaných při třecích procesech. Dále budou sledovány chemické reakce studovaných materiálů při jejich ohřevu.
Výstupy:
- 4 diplomové práce studentů FMMI
- 1 doktorská práce s předpokládaným ukončením v r. 2010
- 5 doktorských prací s předpokládáným pokracováním v následujcích letech.

Prezentace výsledků na odborných konferencích (seminářích), jako např. Sjezd chemických společností, Odpadové forum 2010 a TechMat - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace.
Publikace v odborné literatuře, např. Chemické listy, Wear, Waste managment.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia95000,-91000,-
3. Materiálové náklady45000,-55629,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek35000,-0,-
5. Služby20000,-69617,-
6. Cestovní náhrady30000,-8754,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-