Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010139
Název projektuAnalýza využívání metod pro řízení systémových rizik ve vybraných organizacích Moravskoslezského kraje.
ŘešitelAmeir Omar Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Eva Moravcová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu je zjištění stupně využívání metod pro řízení systémových rizik, tzn. identifikaci a řízení rizik. Nedílnou součástí řešení je analýza využívání těchto metod ve organizacích Moravskoslezského kraje.
Podmínkou tohoto zkoumání je studium a rešerše dostupné světové literatury zabývající se metodami pro řízení systémových rizik. Konkrétní výzkum bude prováděn tak, aby korespondoval s hypotézou vzešlou ze studia literatury.
Vzhledem ke skutečnosti, že jde o metody pro řízení systémových rizik, bude se výzkum týkat především informací a dat z oblastí vize, strategie, organizační struktury, odběratelsko-dodavatelských vztahů a výroby.

Metodika používaná v rámci řešení:
a) rešerše uvedených zdrojů v dané oblasti s využitím webových vyhledávačů,
b) využití empirických metod ve vybraných organizacích:
- dotazníkový průzkum,
- rozhovor,
- studium dokumentů;
pozn. soubor organizací bude vybrán podle tohoto členění:
- výrobní firmy (zejména autoprůmysl),
- doprava a logistika,
- stavební firmy,
- úřady.

Členové řešitelského týmuIng. Omar Ameir, Ph.D.
Ing. Lukáš Havlásek
Bc. Aleš Heller
Petr Jančík
doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Ing. Eva Moravcová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu:
Zhodnocení způsobu a míry využívání metod pro řízení systémových rizik v daných organizacích.

Předpokládané výsledky (výstupy):
- Vypracování alespoň dvou rešerší dostupné světové odborné literatury, zabývající se problematikou systémového rizika a metodami pro řízení systémových rizik,
- vytvoření hodnotící zprávy o stupni využívání metod pro řízení systémových rizik ve vybraných organizacích,
- publikování výsledků výzkumu formou příspěvků na konferencích (minimálně jenda bude zahraniční):
- Strategic Management and its Support by Information Systems, Čeladná (8 bodů),
- Topical Issues of Rational Use of Natural Resources, St. Petersburg State Mining Institute (0 bodů),
- MEKON (0 bodů);
nebo formou článku v odborném časopise:
- Eastern European ekonomy (134,49 bodů (IF 0,422)),
- E+M - Ekonomie a management (4 body),
- Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues (4 body ).

Postup řešení a předpokládaný časový harmonogram:
- Studium a rešerše literatury zabývající se metodami pro řízení systémových rizik a následná formulace hypotézy
(období řešení 1 – 3/2010),
- tvorba dotazníků v návaznosti na hypotézu vyplývající ze studia literatury
(období řešení 4/2010),
- výběr souboru organizací
(období řešení 4/2010),
- sběr informací o metodách pro řízení systémových rizik a o stupni jejich využívání v jednotlivých organizacích Moravskoslezského kraje, vytipovaných podle členění uvedeného v předmětu výzkumu
(období řešení 5 – 9/2010),
- analýza získaných dat
(období řešení 9 – 10/2010),
- zhodnocení způsobu a míry využívání metod pro řízení systémových rizik v daných organizacích
(období řešení 11/2010),
-příprava publikace výsledků
(období řešení 12/2010),

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
43600,-43400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3600,-3400,-
2. Stipendia85000,-85000,-
3. Materiálové náklady15000,-17976,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-39564,-
5. Služby6400,-1805,-
6. Cestovní náhrady17000,-19255,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23000,-23000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady230000,-
Uznané náklady230000,-
Celkem běžné finanční prostředky230000,-230000,-