Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010138
Název projektuDatové struktury podporující techniky indexování XML dat
ŘešitelBača Radim doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuXML formát dat a XML databáze představují novou alternativu k relačním databázím. XML databáze mohou významně urychlit a zjednodušit implementaci velkého webového informačního systému popř. aplikace založené na SOA (Service-Oriented Architecture) architektuře. U XML databáze je důležitá efektivita vyhledávání. Současné XML databáze plně nevyužívají nových indexovacích přístupů a nejčastěji spoléhají na relační SQL procesory, které nejsou navrženy pro efektivní vykonávání XML dotazů. Tento projekt by se měl zabývat metodami pro uložení XML a efektivními algoritmy pro vykonávání XQuery dotazů.

V této oblasti existuje mnoho směrů problémů a případných zlepšení, které je možno zkoumat. V oblasti uložení XML je to aplikace specializovaných datových struktur, jenž umožní efektivnější vykonávání. Zejména je to aplikace komprimovaných dynamických datových struktur, které mohou výrazně snížit počet diskových přístupů. Komprimované datové struktury se dají aplikovat přímo v algoritmech pro vykonávání XML dotazů na komprimaci mezivýsledků v případě že se nevejdou do hlavní paměti. Další zajímavou oblastí jsou statistiky a souhrné stromy (DataGuide) XML dokumentu. DataGuide může být využit pro rychlejší vykonávání XML dotazu.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Filip Křižka
Ing. Jiří Walder
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Pokračování ve vývoji nativní XML databáze, výsledkem budou publikace na domácích i mezinárodních konferencích se zaměřením na databázové systémy.

Vytvoření návrhu rámcového projektu EU. Datum podání je listopad 2010. Na tomto projektu budeme spolupracovat s Katedrou softwarového inženýrství, MFF, Karlovy Univerzity v Praze. Tématem bude zpracování XML dat v heterogenním a dynamickém prostředí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
19040,-18760,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)14000,-14000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5040,-4760,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20327,-33896,-
5. Služby16000,-15840,-
6. Cestovní náhrady67010,-53884,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9073,-9070,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady181450,-
Uznané náklady181450,-
Celkem běžné finanční prostředky181450,-181450,-