Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010134
Název projektuMěření optimální míry agresivity centrálních bank
ŘešitelKomárek Luboš prof. Ing., Ph.D. MBA M.Sc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je zkoumání optimální míry agresivity centrálních bank, a to jak v teoretické, tak i aplikační rovině.

Pojem agresivity CB není triviálně vymezitelný. Prvotním způsobem, jak na agresivitu nahlížet, je „pouhé“ sledování volatility nastavení úrokových sazeb CB, jakožto hlavního měnověpolitického nástroje. Pokud jsou však různé země (nebo jedna země v různých obdobích) vystaveny odlišným šokům, musí i odlišně reagovat, a volatilita sazeb tedy není primárně výsledkem rozdílné agresivity, ale rozdílnosti ekonomického prostředí. Sofistikovanějším a přesnějším způsobem jak kvantifikovat míru agresivity je odhad reakční funkce CB. Nejznámější a nejjednodušší formou reakční funkce je tzv. Taylorovo pravidlo - viz Taylor (1993). Standardní tvar reakční funkce centrální banky obsahuje – podobně jako původní Taylorovo pravidlo – členy zohledňující mezeru ve výstupu a inflaci, a dále navíc část, která vyhlazuje pohyb úrokových měr. Navíc mohou být do reakční funkce zahrnuty členy, které sledují vývoj dalších proměnných, jako je peněžní zásoba, měnový kurz nebo ceny aktiv (nemovitosti, akcie). Příkladem může být specifikace reakční funkce použitá v Christiano, Motto a Rostagno (2007) pro odhad chování ECB.

Agresivita centrálních bank je jádrem problému stojícího za měnověpolitickým rozhodováním (tj. jednoho ze dvou klíčových hospodářskopolitických problémů, vedle optimálnosti zásahu fiskálních autorit). V rámci projektu budou vymezeny teoretické důvody, proč je třeba pro stabilizaci cíle (např. inflace, peněžní zásoby, nebo měnového kurzu) zajistit určitou minimální míru agresivity a současně charakterizovat důvody, proč naopak přespříliš agresivní politika nemusí být pro CB optimální . V praxi to znamená, že nastavení měnověpolitických sazeb v podobě relativně častých změn charakteristických pro FED (Federální rezervní systém), nemusí být optimální v kontextu provádění účinné měnové politiky (proti-cyklické či stabilizační) např. pro ECB (Evropská centrální banka) a naopak. Základ práce budou tvořit odhady jednotlivých reakčních funkcí vybraných centrálních bank, jejichž podoba bude zároveň charakterizovat specifické ekonomické prostředí a cíle dané centrální banky. Motivace a příčiny centrálních bank (FED, ECB, Bank of England a Česká národní banka) vedoucí k vyšší (nižší) míře agresivity bude posouzena na základě podrobné analýzy stavu příslušných ekonomik, dopadů různých druhů šoků apod. Jedním z kritérií posouzení provádění optimální měnové politiky, resp. projevů optimální míry agresivity, bude i vyhodnocení úspěšnosti vybraných centrálních bank z hlediska plnění svých zákonem stanovených cílů.

Zkoumání předmětného tématu dává výzkumnému projektu bez nadsázky světový potenciál s reálnou možností publikování výstupu v impaktovaných časopisech s koeficientem blízkým 1 a prezentací na špičkových mezinárodních konferencích.

Členové řešitelského týmuprof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
Ing. Martin Motl
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je vymezení a vyhodnocení agresivity vybraných centrálních bank, stanovení optimální hranice míry agresivity a zároveň nalézt odpověď na otázku, jaká hranice míry agresivity je pro danou centrální banku optimální a proč.

Záměrem řešitelského týmu je publikovat výsledky projektu v článku v impaktovaném časopise (s vyšším impaktem), tj. např. v Econonomic Systems (nakladatelství Elsevier), European Economic Review (nakladatelství Elsevier). Prvotní verzi můžeme rovněž být publikována v The Warwick Economic Research Papers (http://ideas.repec.org/s/wrk/warwec.html). Výstup projektu bude v anglickém jazyce.

Předpokládané publikační výstupy:
European Economic Review (impact factor 1.039)
Emerging Markets Finance and Trade (impact factor: 0.700)
Economic Systems (impact factor: 0.755)

Empirická analýza bude zpracována na datových zdrojích z: Thomson Datastream, Bloomberg, Reuters, IMF-IFS, Economic Intelligence Unit. Půjde zejména o úrokové sazby, inflaci a inflační očekávání, HDP.

Odhady parametrů rovnic budou získány prostřednictvím ekonometrického software Eviews anebo Stata.

Tento projekt je součástí dizertační práce studenta Ing. Martina Motla (školitel doc. Komárek). Práce bude prezentována na ekonomické konferenci MEKON 2011, semináři České společnosti ekonomické a její bienální konferenci, bude zaslána k soutěži o prezentaci na výročním zasedání European Economic Association a dalších zahraničních fórech.

1.Nalezení faktorů pro stanovení optimální hranice míry agresivity centrálních bank.
Termín: 01/2010 – 03/2010

2.Diskuse optimální hranice agresivity, kterou by CB měla v rámci dosahování svých cílů projevovat (teoretické motivy a důvody jak pro nižší, tak pro vyšší míru agresivity).
Termín: 04/2010 –07/2010

3.Vypracování případové studie na praktickém příkladu vyhodnocení agresivity ECB, BoE, FEDu a ČNB. Cílem v této části práce bude především pokusit se o odhad reakčních funkcí jednotlivých CB, které dané měnové autority využívají v rámci rozhodování o nastavení měnové politiky.
Termín: 08/2010 – 11/2010

4.Diskuse možného rozšíření měnověpolitického pravidla o reakci na vývoj cen na trzích aktiv, včetně nalezení metodiky vzniku „bublin“ na těchto trzích, které je mj. možné považovat za indikátory současné finanční a hospodářské krize.
Termín: do 11/2010

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
225000,-225000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)201420,-202398,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti23580,-22602,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-