Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010133
Název projektuVývoj povlaků s vysokými užitnými vlastnostmi pro využití ve strojírenství
ŘešitelKristofory František doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuCílem řešení je získat nové poznatky v oboru povrchových úprav se zaměřením ne na dekorativní povlaky, ale na funkční vrstvy jak elektrolyticky vyloučené o tloušťce až několik mm, zhotovené s využitím nekonvenčních parametrů katodických procesů.
Materiály jsou zaměřeny na náročné aplikace za zvýšených teplot, např. tváření kovových i jiných anorganických materiálů. Výzkum bude zaměřen především na zvyšování základních mechanických vlastností galvanických povlaků, na sledování stability procesu v dlouhodobém horizontu a na zlepšení ekologických aspektů. Dále na zmapování možností strojírenských aplikací vrstev vylučovaných postupy využívajícími další fyzikální vlivy. Jedná se především o uplatňování přidaných dalších vlivů na katodický proces vylučování kovových vrstev, jako je vylučování nelineárními faradayickými proudy a vylučování v ultrazvukovém poli. Elektrochemicky vylučované povlaky na bázi kovů skupiny železa a Zn povlaky.
V rámci výzkumu bude také studován vliv přísad na vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. Zejména se jedná o vliv přísad na změnu křehkolomových vlastností sklovitého smaltového povlaku. Dále bude studován kontakt těchto povlaků s biologickým prostředím s cílem umožnění růstu a rozmnožování buněk.
Členové řešitelského týmuIng. Vratislav Bártek
Ing. Lenka Dobrovodská
doc. Ing. František Kristofory, CSc.
doc. Ing. František Kristofory, CSc.
Ing. Tomáš Laník
Ing. Kateřina Pelikánová, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle řešení:
- získat nové poznatky z oboru elektrolyticky vylučovaných kovů a jejich slitin,
- vývoj nových materiálů vyloučených galvanicky o tloušťkách několika mm,
- vývoj materiálů pro funkční renovační povlaky s vysokými mechanickými vlastnostmi pro strojírenství,
- studium vlivu přísad na vlastnosti skolokeramických povlaků, a to zejména jeho křehkolomových vlastností,
- studium kontaktů těchto povlaků s biologickým prostředím.

Konkrétní výstupy z řešení dané problematiky
- Publikace v časopisech tuzemských i zahraničních.
- Publikace a prezentace výsledků výzkumu na odborných konferencích v tuzemsku i zahraničí.

Vývoj nových typů materiálu se specifickými vlastnostmi za pomoci základního výzkumu. Materiály jsou zaměřeny na náročné aplikace i za zvýšených teplot, např. tváření kovových i jiných anorganických i organických materiálů. Výzkum bude zaměřen především na zvyšování základních mechanických vlastností povlaků.
Při aplikacích ochrany povrchu, bude také pozornost věnována zvyšování základních mechanických vlastností galvanických povlaků a tím i zvýšení užitných vlastností strojních součástí. Cílem je nabídnout uživatelům povlaky ne dekorativní, ale funkční elektrochemicky vyloučené vrstvy (FGP) s vícestranným využitím a s významnými ekonomickými efekty. Speciální pozornost je kladena na výrobu forem např. pro vstřikování plastických hmot tzv. elektroformováním, tzn. tlusté vrstvy s usměrněným vnitřním napětím.
U sledování vlivu přísad na vlastnosti sklovitých smaltových povlaků bude především kladen důraz na úpravu křehkolomových vlastností sklovitého smaltového povlaku přidáním jiných typů a množství přísad a zejména příprava a ověření vhodného typu sklovitého smaltového povlaku pro kontakt s buňkami.
Soustavná pozornost bude věnována vlastnostem povrchu materiálů a vlivu technologie výroby povlaků na jejich spolehlivost, odolnost proti vzniku vad a životnost v náročném korozním prostředí na sledování stability procesu v dlouhodobém horizontu a na zlepšení ekologických aspektů. Dále na zmapování možností strojírenských aplikací vrstev vylučovaných postupy využívajícími další fyzikální vlivy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-0,-
3. Materiálové náklady20000,-3000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-15132,-
5. Služby30000,-70700,-
6. Cestovní náhrady30700,-26868,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady115700,-
Uznané náklady115700,-
Celkem běžné finanční prostředky115700,-115700,-