Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010132
Název projektuOpen-source řešení Business Intelligence a Data Warehousingu ve firmách České republiky
ŘešitelMenčlová Eva Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je výzkum míry využití open-source Business Intelligence a Data Warehousing softwarových nástrojů v českých firmách a podnicích a vymezení věcných souvislostí v rozhodnutích jednotlivých firem o užívání tohoto druhu software napříč vybranými odvětvími národního hospodářství.
Součástí řešení projektu bude komplexní rešerše a analýza dostupné světové odborné literatury v oblasti Business Intelligence a Data Warehousingu, rešerše nabídky software pro Business Intelligence a Data Warehousing (open-source i proprietární varianty) na trhu v dané oblasti a vymezení stupně využívání open-source softwarových nástrojů daného zaměření ve vybraných českých firmách a podnicích a budou také vymezeny určité souvislostí z hlediska rozhodování zkoumaných podniků a firem o užití nebo zamítnutí této kategorie softwarových nástrojů.
Zvolená metodika postupu řešení bude obsahovat:
1) rešerši teoretických zdrojů v uvedené oblasti zejména s využitím webových vyhledávačů,
2) dotazníkový průzkum ve vybraných organizacích; vzorek bude vybrán podle následujícího členění:
- výrobní organizace,
- prodejní organizace,
- telekomunikace,
- doprava a služby,
- vzdělávací instituce,
- úřady,
- zdravotnictví,
- finanční společnosti.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Ing. Eva Menčlová
Ing. Tereza Fojtíková
Ing. Radek Němec, Ph.D.
Bc. Tereza Palíková
doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu:
Zmapovat stupeň využití open-source softwarových nástrojů pro Business Intelligence a Data Warehousing ve firmách a podnicích vybraných odvětví v České republice a vymezit podstatné souvislosti využívání tohoto druhu software v rámci zkoumaných organizací.

Konkrétní výstupy:
1) Zpracování rešerše a analýzy dostupné odborné literatury v oblasti Business Intelligence a Data Warehousingu.
2) Zpracování rešerše softwarové nabídky pro Business Intelligence a Data Warehousing na trhu.
3) Zpracování dotazníku pro zástupce firem týkající se oblasti aplikace Business Intelligence a Data Warehousingu a využití open-source softwarových nástrojů.
4) Vymezení stupně využití open-source software ve zkoumaných organizacích na základě stanovených kritérií hodnocení, vymezení podstatných souvislostí v užití open-source software.
5) Publikace výsledků výzkumu formou příspěvku v anglickém jazyce na zahraniční konferenci (ITI ´11 Dubrovnik (dle RVVI 8)), nebo formou článku v odborném časopise (Journal of Strategic Information Systems (impakt faktor 1.484), Center for Investigations into Information Systems (dle RVVI 10) popř. E+M (dle RVVI 4)).

Postup řešení a časový harmonogram (doba řešení uvedena v měsících):
1) Zpracování rešerše dostupné odborné literatury zabývající se problematikou Business Intelligence a Data Warehousingem a analýza postavení Business Intelligence a Data Warehousingu v moderním podniku (doba řešení 1-2/2010).
2) Zpracování rešerše softwarové nabídky (proprietární i open-source) pro oblast Business Intelligence a Data Warehousingu (doba řešení 3/2010).
3) Vytypování organizací pro průzkum a formulace dotazníků pro zástupce vybraných organizací v rámci dotazníkového šetření využití open-source nástrojů Business Intelligence a Data Warehousingu (doba řešení 4/2010).
4) Kontaktování vybraných organizací, sběr dat formou zpracování dotazníků se zástupci organizací (doba řešení 5 – 10/2010).
5) Stanovení kritérií hodnocení výsledků šetření a analýza získaných dat (doba řešení 11/2010).
6) Vymezení stupně využívání softwarových nástrojů pro Business Intelligence a Data Warehousing ve zkoumaných podnicích, vymezení podstatných souvislostí v rámci výsledků šetření v kontextu zkoumaných podniků (doba řešení 12/2010).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
60800,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)50000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10800,-10200,-
2. Stipendia110000,-130000,-
3. Materiálové náklady16200,-28027,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek34000,-35676,-
5. Služby0,-2250,-
6. Cestovní náhrady22000,-6847,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory27000,-27000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady270000,-
Uznané náklady270000,-
Celkem běžné finanční prostředky270000,-270000,-