Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010127
Název projektuZhodnocení energetických a materiálových toků jaderné elektrárny pomocí metody „posuzování životního cyklu“ (LCA – life-cycle assessment)
ŘešitelPivko Michal Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuHlavním záměrem výzkumu je pomocí metody LCA (life-cycle assessment) zhodnotit energetické a materiálové toky jaderné elektrárny s tlakovodním energetickým reaktorem a stanovit rozsah jednotlivých vstupů a výstupů ve všech fázích životního cyklu (těžba vstupních materiálů, výroba vstupních surovin, realizace výstavby zařízení, výroba energie a odstranění zařízení). V rámci výzkumu budou vyhodnocena především hlavní technologická zařízení jaderné elektrárny, za účelem srovnání výsledků s dalšími zařízeními vyrábějícími energii z jiných zdrojů.

V dalších krocích bude provedeno srovnání energetické a materiálové náročnosti zařízení vyrábějící energii z obnovitelných (technologie výroby energie pomocí např. větrné elektrárny) a neobnovitelných zdrojů (technologie výroby energie v rámci jaderné elektrárny).

Pro veškerá srovnání i zhodnocení byla zvolena metoda LCA, protože se jedná o analyticky orientovaný informační nástroj, který nám zpětně dovoluje vybrat mezi alternativními zařízeními taková zařízení, jehož životní cyklus bude v rámci technologických možností minimalizovat dopad na životní prostředí.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Ing. Michal Pivko, Ph.D.
Ing. Juraj Turjak
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem je posouzení materiálové a energetické náročnosti technologie jaderné elektrárny na základě výsledků získaných metodou LCA (vytvoření inventarizace vstupů a analýza vlivů na životní prostředí). Dalším dílčím cílem bude porovnání získaných výsledků ohledně technologie výroby elektrické energie v jaderné elektrárně (zástupce výroby elektrické energie z neobnovitelných zdrojů) s jinými typy zařízení vyrábějícími energii z obnovitelných zdrojů, např. větrné elektrárny. Výsledkem srovnání bude vyhodnocení rozdílu dopadů jednotlivých druhů výrob energie z obnovitelných nebo neobnovitelných zdrojů na životní prostředí.

Projekt bude rozdělen do 3 klíčových etap:

1.Rešerše problematiky
V první etapě výzkumu budou získány a zpracovány potřebné informace a přehled o daných zařízeních – jaderné elektrárně s tlakovodním reaktorem. Technické a ekonomické možnosti dané elektrárny, silné a slabé stránky, možná rizika související s těmito zařízeními a jejich podpora v České republice.

2. LCA analýza jaderné elektrárny
Pomocí metody LCA bude sestaven životní cyklus vybrané jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem využívající uran jako palivo k výrobě energie. Struktura této metody je pevně dána a uskutečňuje se podle mezinárodních norem řady ISO 14 040. Postup zpracování LCA je normou rozdělen do 4 základních povinných fází: stanovení cílů a rozsahu, inventarizační analýza, posuzovaní dopadů, interpretace výsledků.

Pro přesné a efektivní zpracování LCA analýzy se použije komerčně dostupná databáze a program SimaPro 7.1.

3. Porovnání výsledků LCA analýz
V závěrečné etapě budou porovnány výsledky z vytvořené LCA analýzy jaderné elektrárny (zástupce technologie vyrábějící energii z neobnovitelných zdrojů) s výsledky LCA analýz jiných typů zařízení, vyrábějících elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Získané podstatní výstupy bude možno přehledně a přesně porovnat a poukázat tak u jednotlivých zařízení na rozdílnosti ve výhodnosti, efektivnosti a v dopadech na životní prostředí.

Harmonogram řešení projektu na rok 2010
1. Etapa (Rešerše problematiky) 1.1.2010 - 28.2.2010
2. Etapa (LCA analýza jaderné elektrárny) 1.3.2010 - 30.9.2010
3. Etapa (Porovnání výsledků LCA analýz) 1.10.2010 - 31.12.2010

Pro publikaci výsledků projektu budou kontaktovány vědecké časopisy (Energetika, Polish Journal of Environmental Studies, Alternativní energie a Journal of Cleaner Production).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2720,-2720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2720,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti720,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady720,-8931,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek23860,-0,-
5. Služby20200,-33237,-
6. Cestovní náhrady4000,-6612,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13500,-13500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady135000,-
Uznané náklady135000,-
Celkem běžné finanční prostředky135000,-135000,-