Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010125
Název projektuTepelně technické parametry staveb v letním období
ŘešitelČernínová Michaela Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude hodnocení tepelné stability nevýrobních objektů v letním období. Objekty budou hodnoceny na základě teoretického výpočtu a experimentálního měření. Teoretický výpočet bude hodnotit v kritických místnostech sledovaných objektů nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti a nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti podle metodik uvedených v ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13792. Na základě výsledků výpočtu a experimentálního měření bude proveden návrh opatření vedoucí ke zlepšení případných nevyhovujících parametrů hodnocených místností. Navržená opatření budou ověřena v praxi, např. instalace protislunečních a reflexních fólií. Zároveň bude sledován teoretickým modelováním vliv snížení celkové propustnosti světla přes okenní otvory na denní osvětlení hodnocených místností
Členové řešitelského týmuIng. Zdeněk Galda, Ph.D.
Ing. Michaela Černínová, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je optimalizace vnitřního prostředí hodnocených budov v letním období za účelem zajištění tepelné pohody člověka a zlepšení klimatických podmínek pro pracovní výkon.

Výstupy výzkumu budou provedeny dle následujícího postupu:
1. Výpočet a modelování tepelné stability a denního osvětlení kritických místností vybraných staveb. (březen-duben 2010)
2. Experimentální měření tepelně technických parametrů a denního osvětlení. (květen -září 2010)
3. Zhodnocení teoretických a praktických výsledků. Specifikace příčin případné nadměrné tepelné zátěže.(květen -září 2010)
4. Návrh a teoretické posouzení vhodných opatření vedoucích ke zlepšení parametrů vnitřního prostředí v letním období.(květen -září 2010)
5. Aplikace vybraných opatření ve sledovaných místnostech.(květen -září 2010)
6. Experimentální měření tepelně technických parametrů a denního osvětlení v místnostech s provedenými opatřeními.(srpen -listopad 2010)
7. Závěrečné vyhodnocení navržených a aplikovaných opatření.(listopad-prosinec 2010)
Na základě zpracovaných výsledků budou publikovány příspěvky v hodnocených sbornících konferencí se souvisejícím tématem a dále budou uvedeny i do systému OBD.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
27390,-27390,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20440,-20440,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6950,-6950,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady33306,-33306,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek26416,-26416,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady4958,-4958,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10230,-10230,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady102300,-
Uznané náklady102300,-
Celkem běžné finanční prostředky102300,-102300,-