Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010119
Název projektuVýzkumná měření na inovovaných typech zevních fixátorů ve spolupráci s FNsP Ostrava-Poruba
ŘešitelMelecký Jaroslav Dr.Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuHlavním předmětem výzkumu budou:
1. Ověření chování fixátorů v reálných podmínkách
2. Možnosti zlepšení parametrů stávajících fixátorů

Předmětem výzkumu je ověření chování fixátorů v reálných podmínkách v závislosti na způsobu léčby, která je individuální u každého pacienta. V současné době lékaři stále uzpůsobují léčbu dle svých zkušeností a odborných odhadů. Přínosem výzkumu je nastavení léčebného procesu přímo „na míru“ pacienta s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav a fyzické parametry. Na základě vyhodnocení měření budou stávající fixátory optimalizovány.
Členové řešitelského týmuIng. Ivo Gazur
Ing. Martin Janečka
Dr.Ing. Jaroslav Melecký
Ing. Petr Ondřej
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- funkční vzorek měřicího standu
- metodika měření napeťových veličin
- návrh zlepšení parametrů stávajících fixátorů

leden až duben 2010 – odborné konzultace s doc. Plevou ve FNsP Ostrava-Poruba, nákup materiálu a zařízení pro měření napěťových a deformačních veličin, provedení měření na prototypech fixátorů v laboratorních podmínkách VŠB-TU Ostrava

květen až srpen 2010 – provedení měření napěťových a deformačních veličin v reálných podmínkách ve FNsP Ostrava-Poruba na aktuálně hospitalizovaných pacientech

září až říjen 2010 – vyhodnocení naměřených dat, která se snímají tenzometry a budou ukládána na mobilní dataloggery za pomocí vícekanálové aparatury

listopad až prosinec 2010 – odborné lékařské konzultace spojené s návrhem konstrukčních úprav měřených fixátorů, příp. návrh nových konstrukčních řešení na fixátorech, publikace na konferenci Transfer 2010 v Trenčíně

V průběhu řešení problematiky specifického výzkumu bude zpracována metodika měření napěťových veličin. Bude zhotoven měřicí stand, pomocí kterého se bude měřit napětí v drátech fixátoru, procházejících kostmi dolních končetin. Bude ověřena správnost, způsob a rychlost léčby pomocí nových aplikačních metod (poloautomatický způsob léčby) s omezeným počtem zásahů lékaře. Předpokládáme pokračování specifického výzkumu i v roce 2011, který by byl zaměřen na zpracování návrhu funkčního zařízení pro „poloautomatický způsob léčby“.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
15000,-14740,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)11000,-11000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4000,-3740,-
2. Stipendia27000,-27000,-
3. Materiálové náklady18000,-49227,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek72000,-53064,-
5. Služby1000,-0,-
6. Cestovní náhrady2000,-2969,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)9000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady147000,-
Uznané náklady147000,-
Celkem běžné finanční prostředky147000,-147000,-