Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010117
Název projektuPorovnání termických metod redukčního zpracování odpadů s tepelným obsahem.
ŘešitelGrycová Barbora Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Karel Obroučka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuÚčelem tohoto projektu je získat informace o zpracovatelnosti odpadů s tepelným obsahem a tím přispět k optimalizaci energetického využití těchto odpadů. Vybrané druhy odpadů budou zpracovány termickými redukčními metodami s následným porovnáním jejich účinností ve smyslu kvality jednotlivých produktů procesu pro konkrétní odpad.
Z hlediska legislativně vymezených priorit je indikátorem snížení zátěže životního prostředí minimalizací skládek tuhých odpadů. Termické metody zpracování odpadů představují progresivní způsob pro zhodnocování tříděných odpadů, jedná se o energeticky nezávislý, ekologický a účinný proces s možností využití tepla. Podstatou projektu je základní výzkum a stanovení podmínek vzniku plynných a tuhých produktů s cílem získat v produktu využitelné složky pro následné technologické využití.
Členové řešitelského týmuIng. Barbora Grycová, Ph.D.
Ing. Roman Kuča, Ph.D.
Ing. Tereza Moravcová, Ph.D.
prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Ing. Kateřina Klemencová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
a) Doplnění již zpracovaných literárních odkazů, týkajících se zpracování odpadů redukčními termickými procesy.
b) Laboratorní výzkum termochemických vlastností vybraných druhů odpadů a vytvoření databáze odpadů s tepelným obsahem.
c) Na podkladě experimentálních prací při aplikaci redukčních termických metod v laboratorním měřítku se stanoví reakční průběhy a charakter výstupních produktů pro jednotlivé druhy odpadů a jejich směsí různého složení. Návrh technologického postupu.
d) U jednotlivých experimentů budou termické metody porovnány z hlediska složení plynných produktů, možnosti využití tuhého zbytku a energetické náročnosti procesu. Plynné produkty budou analyzovány plynovým chromatografem Agilent 7890A. Pro tuhé produkty u vybraných druhů odpadů budou sledovány jejich adsorpční schopnosti (stanovení jodového adsorpčního čísla atd.).
e) Zhodnocení ekonomické a energetické náročnosti termických metod zpracování odpadů pro jednotlivé typy odpadů a návrh doporučení.

Etapy řešení:
1.etapa: Doplnění a rozšíření literární rešerše.
2.etapa: Sestavení databáze termochemických vlastností vybraných druhů odpadů, které bude předcházet terénní odběr vzorků pro následující laboratorní stanovení základních charakteristik.
3.etapa: Experimentální ověření technologických postupů pro zpracování vybraných druhů odpadů redukčními termickými metodami.
4.etapa: Porovnání výsledků výzkumu na zkušebních laboratorních zařízeních. Identifikace řídicích faktorů a tepelných režimů procesu pro optimalizaci jakosti a množství vznikajících produktů.
5.etapa: Posouzení využitelnosti jednotlivých výstupních produktů a termických redukčních postupů. Stanovení principů technologického postupu a základních environmentálních aspektů procesu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
90000,-90000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)68000,-67165,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti22000,-22835,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady15000,-5738,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-0,-
5. Služby15000,-64416,-
6. Cestovní náhrady5000,-4846,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-