Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010116
Název projektuUžití dřevobetonových spřažených konstrukcí v pozemním stavitelství
ŘešitelDaňková Jana doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je použití dřevobetonových spřažených konstrukčních prvků ve stropních konstrukcích. Specifika navrhování a uplatnění dřevobetonových spřažených konstrukcí v historických objektech.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Ing. Václav Pulchart
Ing. David Sekanina, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)závěrečná zpráva o provedených studijních zkouškách, publikace v odborném recenzovaném časopise, příspěvek do sborníku a účast na konferenci, poznatky budou využity v disertačních a diplomových pracech členů řešitelského týmu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9590,-9590,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2590,-2590,-
2. Stipendia18000,-18000,-
3. Materiálové náklady49228,-49228,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek9244,-9244,-
5. Služby7741,-7741,-
6. Cestovní náhrady3086,-3086,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory5720,-5720,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady102609,-
Uznané náklady102609,-
Celkem běžné finanční prostředky102609,-102609,-