Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010115
Název projektuEkonomické zhodnocení efektivnosti tepelných úspor obytných domů
ŘešitelLasáková Martina Ing.
Školitel projektudoc. Dr.Ing. Jaromír Lazar<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu jsou tepelné úspory obytných domů s návazností na jejich vytápěcí soustavy. Efektivní a přitom úsporné zdroje vytápění právem patří mezi nejaktuálnější témata. Úkolem je zajistit tepelné požadavky člověka ve vnitřních prostorách budov tak, aby byla splněna tepelná pohoda.
V našich klimatických podmínkách se vytápí a přitápí v průměru 7 až 8 měsíců v roce. Na topení a ohřev vody se spotřebuje plných 80 procent z celkové spotřeby energie v domácnosti. Proto velkou důležitost hraje při výběru druhu vytápění nejen volba kotle, ale i celkový stavební stav domu.
Pokud je v obytném domě navržen efektivní způsob vytápění a náklady na vytápění jsou stále vysoké, pak je důležité zaměřit se na další možné úspory ve stavbě domu.
Členové řešitelského týmuIng. Martina Kalabová
doc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vytvoření programu pro výpočet tepelných ztrát obytných domů

Cílem projektu je v prvotní fázi vytvořit algoritmus a následně program pro výpočet tepelných ztrát obytných domů pomocí MS Access a normy ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepleného výkonu, v druhé fázi bude vytvořený program převeden do prostředí internetu formou webové aplikace, která bude sloužit profesním pracovníkům daného oboru. Postupným cílem je vyhodnocování možných tepelných úspor obytných domů.

Postup řešení:

1. sběr dat
2. výběr vhodných obytných domů pro porovnání (nízkoenergetický, rodinný dům cca 30 let starý bez zateplení a se zateplením)
3. využití normy ČSN EN 12831 pro výpočet tepelných ztrát
4. deskripce algoritmů výpočtu
5. vytvoření programu pro výpočet tepelných ztrát v MS Access
6. vyhodnocení a doporučení

Časový harmonogram:

1. Sběr dat II, III/2010
2. výběr vhodných obytných domů IV/2010
3. využití normy ČSN EN 12831 pro výpočet TZ V/2010
4. deskripce algoritmů výpočtu VI, VII/2010
5. vytvoření programu pro výpočet TZ v MS Access VIII, IX, X/2010
6. vyhodnocení a doporučení XI, XII/2010

Splnění bude ověřováno v závěrečném řízení.

Předpokládané výsledky a výstupy:

Výsledky mohou být použity jako podpora pro výpočet teplených ztrát a dále jako doporučující informace před zavedením změn a stavebních úprav objektu.
Výsledky budou prezentovány na Specializované celostátní odborné konferenci - Regenerace bytového fondu pořádané Státním fondem rozvoje bydlení a fa Stomix, listopad 2010 v Hradci Králové, na konferenci Tepelná ochrana budov pořádané ČKAIT v Popradě. Dále budou výsledky publikovány v impaktovaném časopise E + M Ekonomie a Management ISSN 1212-3609 a v recenzovaném neimpaktovaném časopise Vytápění, větrání, instalace ISSN 1210-1389.

Navržený projekt souvisí s tématem mé disertační práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
27200,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7200,-6800,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady12000,-56192,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45000,-26713,-
5. Služby35000,-32808,-
6. Cestovní náhrady27000,-3687,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21800,-21800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady218000,-
Uznané náklady218000,-
Celkem běžné finanční prostředky218000,-218000,-