Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010110
Název projektuMožnosti realizace výukového arboreta v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
ŘešitelLuzarová Denisa Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuAreál VŠB – TU Ostrava je vymezen ulicemi 17. listopadu, Opavská, Studentská a Dr. Slabihoudka. Ve výše uvedeném areálu, jehož rozloha činí cca 32,6 ha, se nachází celkem 86 druhů dřevin. Z toho 20 druhů jehličnanů, 28 druhů listnatých stromů, 30 druhů opadavých keřů a 8 druhů neopadavých keřů (dendrologický průzkum realizován v rámci mé DP, 2009). Na dendrologický výzkum navazuje předmět výzkumu v rámci předkládaného výzkumného projektu.
Předmětem výzkumu je tedy návrh řešení a studie proveditelnosti odborného výukového arboreta v areálu VŠB – Technické univerzity v Ostravě tak, aby na malé ploše byly vysazeny druhy dřevin a rostlin využitelné ve výuce odborných předmětů zaměřených na obnovu krajiny a využitelných v energetice. Předmětem výzkumu bude také návrh a studium vlivu střešních zahrad na šetření energie.
Členové řešitelského týmuIng. Denisa Luzarová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je řešení možností a návrh na vybudování arboreta v areálu VŠB – TU Ostrava, který by sloužil pro výuku odborných předmětů environmentálních a ekologických věd zaměřených na potřebu znalosti dřevin a jejich využití při obnově krajiny a sídel. Významnou součástí bude také dendrologická (floristická) sbírka druhů „energetických“ rostlin.

Dílčí cíle:
1. Zpracování rešerše z odborné literatury tuzemské a zahraniční. (leden – březen)
2. Hodnocení možností umístění Arboreta VŠB-TUO v areálu univerzity (Porubský campus) (březen)
3. Zpracování studie řešení s výběrem dřevin a rostlin ve skupinách podle jejich ekologických a estetických vlastností. (březen – květen)
4. Studie bude zpracována ve dvou variantách, využit bude program AutoCAd Map nebo jiný srovnatelný GIS program. (červen – srpen)
5. Edukační význam arboreta. (červen – srpen)
6. Zpracování studie proveditelnosti. (září – listopad)
7. Možnost realizace návrhu arboreta s využitím evropských fondů. (únor – březen)
8. Publikační činnost. (září – prosinec)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady14100,-19100,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-0,-
5. Služby10000,-21600,-
6. Cestovní náhrady12000,-10400,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7900,-7900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady79000,-
Uznané náklady79000,-
Celkem běžné finanční prostředky79000,-79000,-