Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010109
Název projektuHodnocení účinnosti provedených rekultivací zvodněných poklesových kotlin na základě charakteristiky fyto a zoocenóz
ŘešitelHolubcová Kamila Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuRekultivace zvodněných poklesových kotlin je obecně prováděna metodou technicko – biologické rekultivace směrem k vytvoření vodních ploch nebo směrem k následnému využití jako lesní a zemědělské plochy. Druhá cesta (lesnická nebo zemědělská rekultivace) je prováděna úplným odvodněním plochy a následným zasypáním poklesu (nejčastěji hlušinou), což znamená absolutní zánik původního stanoviště. Z různých důvodů se nerespektují jejich původní přírodní hodnoty a jejich potencionálně produkční možnosti využití (BUSZMAN et al. IN 1993, TOKARSKA – GUZIK a ROSTANSKI 1996, GRINDELAND a HANDLEY 2003).
V dosavadní ekologické praxi bylo prozatím provedeno nedostatečné množství výzkumů, zaměřených na společný výzkum biodiverzity rostlinných a živočišných společenstev v antropogenně vzniklých lokalitách, jako jsou například poklesové kotliny. Pouze málo doposud provedených studií STALMACHOVÁ 2004, PIERZCHALA, SIERKA 2009 ukazuje, že typ realizované sanace přímo ovlivňuje přírodní hodnoty nového území. Technicko – biologický typ rekultivace zvodněných poklesových kotlin vede k zániku celosvětově hodnotných mokřadních a vodních rostlinných a živočišných společenstev, na uměle vytvořených stanovištích terestrického charakteru je pak pozorován zvýšený výskyt ruderálních druhů rostlin a živočichů se širokou ekologickou valencí. Nejnovější poznatky z práce SIERKA, MOLENDA, CHMURA 2009 ukazují, že nivelace poklesové kotliny má vliv na biodiverzitu stanoviště.
Členové řešitelského týmuIng. Kamila Holubcová, Ph.D.
Mgr. Łukasz Pierzchała
doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je zejména:

o Studium ecese, sukcese a úspěšnosti druhů rostlin a živočichů (kmen Mollusca) ve zvodněných kotlinách nerekultivovaných, rekultivovaných s cílem vodní plocha a lesnicky sanovaných.
o Sběr dat, studium a hodnocení biodiverzity na takto rozdílných výzkumných plochách.
o Zhodnocení a porovnání zjištěných dat s daty jiných autorů.
o Zdůraznění významu pro rekultivační praxi.
o Hypotéza dalšího vývoje na stanovišti.

Hlavním cílem výzkumu je získat nové informace potřebné a využitelné v rekultivační praxi. Zjištěná data by měla být nápomocná při zhodnocení stavu stanovišť na území poklesových kotlin a dále pak při návrzích budoucího využití.

Úkoly a způsob řešení:
- Rešerše v oblasti literatury zabývající se problematikou rekultivací poklesových kotlin (únor - březen 2010, studium literatury)
- Výběr stanovišť v zájmovém území (únor 2010)
(výzkum a sběr dat bude prováděn na území bývalé SPR Loucké rybníky a na území Polska, Myslowice)
- Terénní výzkum (březen – září 2010)
(Sběr floristických a fytocenologických, malakologických a malakocenologických a stanovištních dat - vody, půdy)
- Analýza terénních dat (zaři – prosinec 2010)
• Kompletace floristických, fytocenologických a zoologických dat.
• Hodnocení druhové rozmanitosti, hodnocení indexu diverzity podle Shanonna.
• Analýza vzorků vod bude zaměřena na fyzikální a chemické parametry poklesových kotlin.
• Analýza vzorků půdních substrátů bude zaměřena na měření vlhkosti, minerální složení a pH.
• Zjišťování závislostí a vzájemného vlivu parametrů stanoviště a složení společenstev.
První výsledky budou publikovány v červnu 2010 v odborných časopisech zabývajících se danou problematikou (Malakozoologický bulletin).
V prosinci 2010 bude shrnutí výsledků publikováno v recenzovaném polském časopise (polský časopis s impactovým faktorem).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady22600,-43850,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby56000,-26300,-
6. Cestovní náhrady11000,-19450,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14400,-14400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady144000,-
Uznané náklady144000,-
Celkem běžné finanční prostředky144000,-144000,-